An Bord Pleanála

Plean Gnímh Seirbhísí Custaiméirí
2004 – 2009

An Bord Pleanála

Clár

Réamhfhocal an Chathaoirligh

Cuid 1 – Réamhrá

Cuid 2 – Bunú agus Ról An Bord Pleanála

Cuid 3 – Ráiteas Misin agus Cuspóirí

Cuid 4 – Prionsabail a bhaineann le Seirbhísí Custaiméirí ar Ardchaighdeán

Cuid 5 – Seachadadh ar Sheirbhísí Custaiméirí ar Ardchaighdeán

1) Caighdeáin Seirbhísí ar Ardchaighdeán

2) Comhionannas/Éagsúlacht

3) Rochtain Fhisiciúil

4) Eolas

5) Tráthúlacht agus Cúirtéis

6) Gearáin

7) Achomhairc

8) Comhchomhairle agus Meastóireacht

9) Rogha

10) Comhionannas Teangacha Oifigiúla

11) Comhordú Níos Fearr

12) Custaiméirí Inmheánacha

Cuid 6 – Léarscáil Suímh

Cuid 7 – Príomhtheagmálacha Eolais

Réamhfhocal an Chathaoirligh

Féachann pleanáil le forbairt fhisiciúil a stiúradh chun feabhais. Sa tslí sin is custaiméirí den chóras pleanála agus dá bhrí sin den Bhord iad gach duine. Bíonn tionchar ag cinntí an Bhoird ar an gcaighdeán saoil go ginearálta agus ar thimpeallacht an daonra i gcoitinne agus ní mór dúinn a bheith airdeallach faoi sin agus muid ag comhlíonadh ár bhfeidhmeanna.

Tá an Plean Gnímh Seirbhísí Custaiméirí seo, áfach, ag díriú orthu sin a mbíonn plé díreach acu linn – iadsan a dhéanann achomhairc agus tarchuir, a chuireann ar aghaidh breathnadóireachtaí, a chomhfhreagrann i scríbhinn nó ó bhéal, a lorgaíonn eolas srl. Tráthúlacht agus caighdeán ár gcinntí na príomhbhealaí chun sástacht chustaiméirí a mheas. Tá gairmiúlacht agus inniúlacht i ndéanamh cinntí agus neamhchlaontacht agus oscailteacht ár nósanna imeachta mar ghnéithe tábhachtacha den chaighdeán. Athnímid sa lá atá inniu ann go bhfuil níos mó éilimh ar chaighdeáin níos airde ó thaobh tráthúlachta agus ar rochtain níos tapúla ar eolas ná mar a bhí riamh.

Is dúshlán mór é do gach duine san eagraíocht an cineál seirbhíse a mbíonn ár gcustaiméirí ag súil leis a sholáthar. Tá an Bord go gníomhach ag cur feasacht mhéadaithe ar riachtanais na gcustaméirí chun cinn I measc na gcomhaltaí agus na foirne. Tá tacaíochtaí agus oiliúint oiriúnach riachtanach chun caighdeán den scoth seirbhísí custaiméirí a sholáthar.

Tá sé mar aidhm ag an mBord fáilte a chur roimh dhaoine ar mian leo a ngnó a dhéanamh trí Ghaeilge agus cuidiú leo.

Féachann an Bord freisin ar ár bhfoireann agus ar ár gcomhairleoirí mar chustaiméirí agus aithníonn sé nach mór aghaidh a thabhairt ar a riachtanas sin má táimid, mar eagraíocht, chun seirbhísí seasmhacha ar ardchaighdeán a sheachadadh ar chustaiméirí eachtracha.

Spreagfar ár gcustaiméirí chun cuidiú linn monatóireacht a dhéanamh ar ár seirbhísí agus feabhas a chur orthu agus chun moltaí d'fheabhsúcháin a dhéanamh chomh maith le criticeoireacht chuiditheach.

Cuid 1 – RÉAMHRÁ

Rinne an Rialtas athbhreithniú ar na prionsabail a bhaineann le Seirbhísí Custaiméirí ar Ardchaighdeán do Ranna Státseirbhíse agus d’Oifigí Seirbhísí Poiblí i mí Iúil 2000. Tá an dá phrionsabal déag leagtha amach ina n-iomláine i gCuid 4 den Phlean Gnímh Seirbhísí Custaiméirí seo agus tá gníomhartha sonracha an Bhoird atá leagtha amach chun na prionsabail sin a sheachadadh leagtha amach i gCuid 5 den Phlean.

Le linn don Bhord a bheith ag leagan amach a ghníomhartha faoi Cuid 5 thug sé aird freisin ar a Ráiteas Misin agus Cuspóirí atá leagtha amach i Cuid 3 den Phlean má bhain siad le caighdeán seirbhísí custaiméirí.

Is iad ár gcustaiméirí iadsan a dhéanann achomhairc, tarchuir, aighneachtaí agus breathnadóireachtaí chuig an mBord; údáráis phleanála agus áitiúla; comhlachtaí atá leagtha síos faoi Achtanna um Pleanáil agus comhlachtaí eile a imríonn ról i ndea-phleanáil agus i bhforbairt inmharthanach ár gcathracha, ár mbailte agus ár gceantair thuaithe; An Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil agus Ranna Rialtais eile; daoine eile sa phobal a lorgaíonn eolas ar chásobair agus nithe eile; agus ár gcomhaltaí agus ár bhfoireann féin.

Is é ár gcur chuige sa Phlean Gnímh seo ná seirbhísí ar chaighdeán is airde a sholáthar dár gcustaiméirí. Thar thréimhse an Phlean, déanfaimid athbhreithniú ar chaighdeán na seirbhísí a thairgtear chomh maith leis é a fheabhsú agus é a thabhairt cothrom le dáta.

Cuid 2 – BUNú AN BORD PLEANáLA AGUS A RóL

Bunaíodh An Bord Pleanála (an Bord) i 1977 faoin Acht Rialtais Áitiúil (Pleanáil agus Forbairt) 1976 mar chomhlacht corparáideach neamhspleách a chomhlíonann a fheidhmeanna ar bhealach leath-bhreithiúnach. D’fhoráil an tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, a rinne aisghairm ar Achtanna Rialtais Áitiúil (Achtanna um Pleanáil agus Forbairt, 1963 go 1999), do leanúnachas an Bhoird ar an mbonn céanna.

Is é príomhfheidhm an bhoird ná achomhairc phleanála a chinneadh a thagann chun cinn ó chinntí na n-údarás áitiúla pleanála ar iarratais do chead pleanála chun talamh a fhorbairt. Chomh maith leis sin cinneann sé achomhairc, tarchuir, tionsacadail infrastruchtúir údárás áitiúil, tógáil éigeantach ar thalamh agus nithe eile ar leith faoi Achtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000 go 2002. Cinneann an Bord freisin achomhairc faoin Acht um Rialú Foirgníochta 1990; Achtanna Rialtais Áitiúil (Truailliú Uisce), 1977 go 1990; agus an tAcht um Thruailliú Aeir, 1987.

Tá liosta iomlán d’fheidhmeanna an bhoird le fáil ón mBord agus ar a láithreán gréasáin ag www.pleanla.ie

Cuid 3 – RáITEAS MISIN AGUS CUSPóIRí

Ráisteas Misin:

Ár gcuid a dhéanamh mar chomhlacht neamhspleách chun a chinntiú go nglactar na prionsabail a bhaineann le forbairt inmharthanach san áireamh agus forbairt fhisiciúil agus mórthionscadail infrastruchtúir á ndéanamh in Éirinn agus go ndéantar pleanáil ar fhorbairt fhisiciúil agus ar mhórthionsacadail infrastruchtúir ar bhealach éifeachtach, cothrom agus oscailte.

Cuspóirí:

Chun a mhisean a bhaint amach tá naoi gcuspóir leagtha amach ag an mBord:

 1. A dhualgas reachtúil a chomhlíonadh achomhairc agus nithe eile a chinneadh go tapa agus, ach go háirithe, a chuspóir reachtúil a chomhlíonadh achomhairc, tarchuir, orduithe ceannaigh éigeantaigh, tionscadail infrastruchtúir agus nithe eile a chinneadh laistigh de 18 seachtain (sprioc straitéiseach 90%)
 2. Gach ní os a chomhair a chinneadh de réir:
  1. prionsabail dlí bunreachtúil agus nádúrtha,
  2. prionsabail forbartha inmharthanaí
  3. agus de réir dhea-phleanáil agus fhorbairt inmharthanch an cheantair atá i gceist
 3. Seirbhísí éifeachtacha ar ardchaighdeán a sheachadadh trí fhoireann spreagúil le hard-scileanna.
 4. A chuid oibre a chomhlíonadh ar bhealach neamhspleách a léiríonn éiteas na seirbhíse poiblí, is é sin ionracas, neamhchlaontacht agus an mian freastal ar leas an phobail agus ag an am céanna gach leas agus tuairim bhailí a bhreithniú.
 5. A chinntiú:
  1. go bhfuil soláthar agus forbairt éifeachtach á ndéanamh ar acmhainní daonna, ar eagraíocht, ar chóiríocht agus ar lár-sheirbhísí (le béim ar leith ar theicneolaíocht an eolais agus ar oiliúint foirne) tacaíochta an Bhoird
  2. go bhfuil bainistíocht agus rialú cuí á dhéanamh ar a acmhainní airgeadais, agus
  3. go bhfuil a sheirbhís cumarsáide/eolais poiblí éifeachtach.
 6. Polasaithe Aireachta agus Rialtais chuí a ghlacadh san áireamh agus a bheith ar an eolas maidir le himní gheallshealbhóirí.
 7. Uasmhéid cuntasachta a léiriú atá comhsheasmhach le nádúr leath-bhreithiúnach fheidhmeanna an Bhoird.
 8. A chinntiú go bhfuil gach cinneadh bunaithe ar bhreithnithe agus ar chúiseanna atá tugtha go soiléir.
 9. Feasacht a chur chun cinn i measc na foirne maidir leis an riachtanas agus na buntáistí a bhaineann le cleachtais atá báúil don chomhshaoil agus iad a spreagadh leas a bhaint as cleachtais den chineál sin go laethúil in obair an Bhoird.

Cuid 4 – Prionsabail a bhaineann le Seirbhísí Custaiméirí ar Ardchaighdeán

DO CHUSTAIMÉIRÍ AGUS DO CHLIAINT NA SEIRBHÍSE POIBLÍ

Déanfaidh Ranna Státseirbhíse agus oifigí Seirbhíse Poiblí, agus iad ag déileáil leis an bpobal:

1. CAIGHDEÁIN SEIRBHÍSÍ AR ARD-CHAIGHDEÁN

Ráiteas a fhoilsiú a leagann amach an cineál seirbhíse agus an caighdeán ar féidir le custaiméirí a bheith ag súil leo agus é a chur ar taispeáint in áit fheiceálach ag pointe seachadta seirbhíse.

2. COMHIONANNAS/ÉAGSÚLACHT

A chinntiú go bhfuil cearta ann ar chóir chomhionann a bhunaigh an reachtaíocht chomhionannais agus freastal ar éagsúlacht chun cur le comhionannas do na grúpaí a chlúdaítear sa reachtaíocht chomhionannais (faoi na forais inscne, stádas pósta, stádas teaghlaigh, gnéaschlaonadh, creideamh, aois, míchumas, cine agus ball den Lucht Siúil).

Bacanna ar rochtain chuig seirbhísí do dhaoine i mbochtaine nó atá eisiach go sóisialta a aithint agus gníomhú chun deireadh a chur leo agus dóibh sin a bhfuil bacanna tíreolaíochta orthu rochtain a fháil ar sheirbhísí.

3. ROCHTAIN FHISICIÚIL

Oifigí poiblí glana inrochtaine a sholáthar a chinntíonn príobháideacht agus a chomhlíonann caighdeáin sábháilteachta agus gairme agus, mar chuid de sin, rochtain do dhaoine faoi mhíchumais agus le riachtanais shonracha a éascú.

4. EOLAS

Cur chuige forghníomhach a ghlacadh chun eolas atá soiléir, tráthúil agus cruinn a sholáthar atá ar fáil ag gach pointe teagmhála agus a dhéanann freastal ar riachtanais daoine le riachtanais shonracha. A chinntiú go mbaintear leas iomlán as an póitéinseal a bhaineann le Teicneolaíocht an Eolais agus go gcomhlíonann an t-eolas atá ar fáil ar láithreáin ghréasáin seirbhíse poiblí na treoirlínte ar fhoilseachán gréasáin.

Leanúint d’iarrachtaí chun rialacha, rialacháin, foirmeacha, bileoga eolais agus nósanna imeachta a shimpliú.

5. TRÁTHÚLACHT AGUS CÚIRTÉIS

Seirbhísí ar ardchaighdeán a sheachadadh ar bhealach cúirtéiseach, tuisceanach agus lena laghad moille ag cothú timpeallachta ina bhfuil cóimheas idir an soláthróir agus an custaiméir.

Ainmneacha teagmhála a thabhairt i ngach cumarsáid chun éascaíocht a chinntiú in idirbheartaíochtaí leanúnacha.

6. GEARÁIN

Córas a choinneáil atá éasca le húsáid, a bhfuil eolas ag an bpobal air, atá trédhearcach agus a bhfuil rochtain air chun déileáil le gearáin faoin gcaighdeán seirbhíse a sholáthraítear.

7. ACHOMHAIRC

Ar an tslí chéanna córas achomharc/athbhreithnithe foirmiúil a chothabháil, a bhfuil eolas ag an bpobal air, atá inrochtaine, trédhearcach agus éasca le húsáid do chustaiméirí atá míshásta le cinntí a dhéantar maidir le seirbhísí.

8. COMHCHOMHAIRLE AGUS MEASTÓIREACHT

Cur chuige struchtúrtha a sholáthar i dtaobh comhchomhairle mhaith agus rannpháirtíocht ón gcustaiméir maidir le forbairt, seachadadh agus athbhreithniú ar sheirbhísí. A chinntiú go ndéantar meastóireacht chiallmhar ar sheachadadh seirbhísí.

9. ROGHA

Rogha a sholáthar, nuair is féidir, maidir le seachadadh seirbhísí lena n-áirítear bealaí íocaíochta, láthair na bpointí teagmhála, uaire oscailte agus amanna seachadta. Leas a bhaint as teicneolaíochtaí atá ar fáil agus teicneolaíochtaí nua chun uasrochtain agus rogha agus caighdeán seachadta a chinntiú.

10. Comhionannas na dTeangacha Oifigiúla

Seirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar trí Ghaeilge agus/nó go dhátheangach agus custaiméirí a chur ar an eolas maidir lena gceart chun a roghnú go ndéileálfaí leo thrí cheann nó cheann eile de na teangacha oifigiúla.

11. Comhordú Níos Fearr

Cur chuige níos lánpháirtiúla agus níos comhordaithe i leith sheachadadh seirbhísí poiblí a chothú.

12. CUSTAIMéIRí INMHEáNACHA

A chinntiú go n-aithnítear an fhoireann mar chustaiméirí inmheánacha agus go bhfaigheann siad tacaíocht chuí agus go dtéitear i gcomhcomhairle leo maidir le saincheisteanna a bhaineann le seachadadh seirbhísí.

Cuid 5 – SEACHADADH AR SHEIRBHÍSÍ CUSTAIMÉIRÍ

(1) CAIGHDEÁIN CUSTAIMÉIRÍ AR ARD-CHAIGHDEÁN

Prionsabal

Ráiteas a fhoilsiú a leagann amach an cineál seirbhíse agus an caighdeán ar féidir le custaiméirí a bheith ag súil leo agus é a chur ar taispeáint in áit fheiceálach ag pointe seachadta seirbhíse.

Seachadadh

Mar a dúirt an Cathaoirleach sa Réamhfhocal tá caighdeán agus tráthúlacht ár gcinntí ar na príomhbhealaí chun sástacht chustaiméirí a mheas. Cuireann na bearta seo a leanas le caighdeán chinntí an Bhoird:

 • Lucht pleanála, innealtóirí, agus saineolaithe eile cáilithe amháin a fhostaítear/a fhaightear chun tuarascálacha a sholáthar don Bhord chomh maith le moltaí a dhéanamh agus comhairle a thabhairt ar chásanna aonair.
 • A chinntiú go bhfaigheann comhaltaí agus baill foirne forbairt ghairmiúil leanúnach agus oiliúint eile maidir le forbairtí i bpleanáil, inmharthanacht chomhshaoil, reachtaíocht, riarachán, acmhainní daonna, teicneolaíocht an eolais, seirbhísí corparáideacha, agus nithe eile a bhaineann le feidhmiú éifeachtach na heagraíochta
 • A chinntiú go nglactar cinntí maidir le mór-fhorbairtí agus cásanna eile, má bhaineann siad le pleanáil nó fasaigh nó prionsabail ag cruinnithe iomlána de chuid Bhord Pleanála nó ag cruinnithe a bhfuil an líon comhaltaí atá i láthair os cionn an cúoram reachtúil de thriúr comhalta.
 • Trína chinntiú go bhfuil, nuair is cuí, cinntí a rinne an Bord roimhe seo agus/nó údaráis áitiúla bainteacha ar fáil don Bhord nuair a bhíonn cinntí á nglacadh ar chásanna ar leith.
 • Cúiseanna agus breithnithe iomlána do chinntí a thabhairt i dteanga shoiléir.
 • Chomh maith leis sin tá an Bord ag scrúdú bearta breise a chuideoidh le monatóireacht agus measúnacht a dhéanamh ar chaighdeán agus chomhsheasmhacht a chinntí ar achomhairc agus nithe eile.

Tráthúlacht is ea an príomhbheart eile a bhaineann le sástacht chustaiméirí. Éilíonn an tAcht um Pleanáil agus Forbairt, 2000 ar an mBord, mar dhualgas, achomhairc, tarchuir agus cinntí atá ar ordú ceannaigh éigeantaigh agus forbairtí bóthair a chinneadh chomh tapa agus is féidir. Leagann sé cuspóir reachtúil ar an mBord cásanna den chineál sin a chinneadh laistigh de thréimhse 18 seachtain. Tá cuspóir straitéiseach leagtha síos ag an mBord 90% de gach cásanna a thagann os a chomhair a chinneadh laistigh d’ocht seachtaine déag.

Is iad na bearta atá glactha ag an mBord chun a chinntiú go gcomhlíonann sé a chuspóir reachtúil ná:

 • Acmhainní daonna leordhóthanacha curtha i bhfeidhm chun freastal ar an ualach oibre reatha nó ar ualach oibre a mbeifí ag súil leis ag aon am amháin.
 • Athbhreithniú ar struchtúir bhainistíochta agus eagraíochta.
 • Monatóireacht rialta ar chásanna aonair agus ar threochtaí go ginearálta chun a chinntiú go ndéileáiltear le cásanna ag gach céim den phróiseas ar bhealach tráthúil agus ag glacadh an chuspóra reachtúil de 18 seachtain san áireamh.

Thar shaolré an Phlean seo, chomh maith leis na bearta thuas:

 • Cuirfimid ráiteas ar taispeáint ag an bhFáiltiú, ar ár láithreán gréasáin, agus ar fud oifigí a leagann amach an cinéal seirbhíse a sholáthraítear don chustaiméirí.
 • Cuirfimid cóip den Phlean Gnímh seo ar fáil ag Fáiltiú an Bhoird agus ar ár láithreán gréasáin.
 • Tabharfaimid cóip den Phlean Gnímh seo do gach fostaí agus cuirfear ar an eolas iad maidir lena ábhar.
 • Tabharfaimid cóip den Phlean Gnímh seo do gach mór-gheallshealbhóir seachtrach.
 • Déanfaimid monatóireacht ar ár bhfeidhmíocht trí chártaí tuairimí poiblí a bheith ar fáil ag an bhFáiltiú agus ar ár láithreán gréasáin.
 • Déanfaimid scrúdú an féidir branda Quality Control Standard a bhaint amach.

(2) COMHIONANNAS/ÉAGSÚLACHT

Prionsabal

A chinntiú go bhfuil cearta ann ar chóir chomhionann a bhunaigh an reachtaíocht chomhionannais agus freastal ar éagsúlacht chun cur le comhionannas do na grúpaí a chlúdaítear sa reachtaíocht chomhionannais (faoi na forais inscne, stádas pósta, stádas teaghlaigh, gnéaschlaonadh, creideamh, aois, míchumas, cine agus ball den Lucht Siúil).

Bacanna ar rochtain chuig seirbhísí do dhaoine i mbochtaine nó atá eisiach go sóisialta a aithint agus gníomhú chun deireadh a chur leo agus dóibh sin a bhfuil bacanna tíreolaíochta orthu rochtain a fháil ar sheirbhísí.

Seachadadh

Tá an Bord tiomanta caitheamh go comhionann le gach custaiméir agus ag an am céanna meas á léiriú ar dhifríochtaí agus riachtanais daoine aonair. Glacfar san áireamh éagsúlacht agus difríocht ar bhonn inscne, stádas pósta, stádas teaghlaigh, aois, míchumas, cine, gnéaschlaonadh, creideamh agus ball den Lucht Siúil nuair is cuí.

Is é cuspóir an Bhoird ná tuiscint a fháil ar riachtanais, ar thaithí, ar chás, agus ar an éagsúlacht ár gcustaiméirí. Tuigimid go bhfuil oiliúint tábhachtach chun an fhoireann a ullmhú leis na scileanna riachtanacha agus cosc a chur ar idirdhealú agus chun comhionannas a chur chun cinn agus freastal ar éagsúlacht i measc ár gcustaiméirí.

THAR SHAOLRÉ AN PHLEAN SEO:

 • Déanfaimid taighde chun grúpaí a aithint nach mbíonn ábalta rochtain a fháil ar ár seirbhísí nó a mbíonn deacrachtaí acu sin a dhéanamh.
 • Déanfaimid idirchaidreamh le grúpaí a aithnítear ón taighde agus é mar aidhm deireadh a chur le bacanna ar rochtain chuig ár seirbhísí.
 • Cruthóimid timpeallacht agus cultúr atá airdeallach, freagrach, inniúil agus freagarthach do chomhionannas/éagsúlacht.
 • Déanfaimid athbhreithniú, i gcomhchomhairle le heagraíochtaí comhionannais, ar gach sprioc a aithnítear sa phlean chun a chinntiú go gcuireann na spriocanna sin comhionannas chun cinn agus go ndéantar freastal ar éagsúlacht.
 • Déanfaimid dul chun a thuairisciú sa Tuarascáil Bhliantúil.

(3) ROCHTAIN FHISICIÚIL

Prionsabal

Oifigí poiblí glana inrochtaine a sholáthar a chinntíonn príobháideacht agus a chomhlíonann caighdeáin sábháilteachta agus ceirde agus, mar chuid de sin, rochtain do dhaoine faoi mhíchumais agus le riachtanais shonracha a éascú.

Seachadadh

Tá an Bord tiomanta rochtain fhisiciúil chuí a sholáthar chuig a oifigí agus a chinntiú go gcomhlíonann gach áit oifige na caighdeáin sábháilteachta agus ceirde.

Chinntigh an Bord, ina leagan amach ar a oifigí nua, go mbeadh rochtain iomlán ag daoine faoi mhíchumas, an fhoireann chomh maith le daoine ó bpobal, ar a oifigí nua lena n-áirítear áiteanna poiblí. Áírítear ar ghnéithe den leagan amach rochtain éasca ar scrúdú comhad, ar an idirlíon agus ar aimplitheoirí lúb induchtúcháin i seomraí móra cruinnithe.

THAR SHAOLRÉ AN PHLEAN SEO:

 • Déanfaimid athbhreithniú bliantúil ar áiteanna rochtaine poiblí chun leas freastal ar dhaoine faoi mhíchumas agus ar dhaoine le riachtanais shonracha eile.
 • Rachaimid i gcomhchomhairle lenár gcustaiméirí (inmheánach agus seachtrach) maidir le bacanna ar rochtain fhisiciúil.
 • Cinnteoimid go bhfuil comhaltaí foirne atá faoi mhíchumas páirteach sa phróiseas iniúchta.
 • Déanfaimid soláthar ar athruithe struchtúrtha a aithníodh sa phróiseas iniúchta.
 • Gheobhaimid eolas maidir le húsáid níos éifeachtaí a bhaint as láithreán gréasáin an Bhoird.

(4) EOLAS

Prionsabal

Cur chuige forghníomhach a ghlacadh chun eolas atá soiléir, tráthúil agus cruinn a sholáthar atá ar fáil ag gach pointe teagmhála agus a dhéanann freastal ar riachtanais daoine le riachtanais shonracha. A chinntiú go mbaintear leas iomlán as an póitéinseal a bhaineann le Teicneolaíocht an Eolais agus go gcomhlíonann an t-eolas atá ar fáil ar láithreáin ghréasáin seirbhíse poiblí na treoirlínte ar fhoilseachán gréasán.

Leanúint d’iarrachtaí chun rialacha, rialacháin, foirmeacha, bileoga eolais agus nósanna imeachta a shimpliú.

Seachadadh

Tá an Bord tiomanta córas achomharc pleanála ‘soiléir agus trédhearcach’ a sholáthar. Is é aidhm an Bhoird eolas cruinn agus soiléir a thabhairt dár gcustaiméirí i gcónaí. Chomh maith leis sin tá an Bord faoi réir Alt 146(3) den Acht um Pleanáil agus Forbairt, 2000, na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise (1997 agus 2003) agus Acht na gComhphobal Eorpacha 1972 , Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaoil), 1998.

ROCHTAIN PHOIBLÍ – Alt 146(3) An tAcht um Pleanáil agus Forbairt 2000

Bunaíodh córas Rochtain Phoiblí an Bhoird chun cur ar chumas daoine sa phobal, ár gcustaiméirí, féachaint ar a gcomhad achomhairc féin nó aon chomhad achomhairc ina iomláine. Is féidir féachaint ar aon chomhad fad is go bhfuil cinneadh déanta ina leith ar an tríú lá oibre i ndiaidh an lae a cinneadh an cás.

Tá comhaid a ndearnadh cinneadh ina leith le dhá bhliain anuas le fáil ar éileamh; d’fhéadfadh, áfach, go mbeadh roinnt ócáidí teoranta ann nach mbeadh comhaid ar fáil. De bharr teorainn spáis tá comhaid atá os cionn dhá bhliain d’aois stóráilte lasmuigh agus d’fhéadfadh go gcaithfí iad a ordú isteach. Moltar glaoch ar an Rannóg Rochtana Poiblí roimh ré sula dtugann tú cuairt ar ár n-oifigí chun go ndéanfaimid socrú an comhad a bheith réidh duit.

Is féidir cóipeanna a fháil d’aon cháipéis sna comhaid ar an gcostas réasúnach a bhaineann lena n-atáirgeadh.

Go ginearálta bíonn cinneadh an Bhoird, Treoir agus Tuarascáil an Chigire le fáil le híoschóipeáil nó le priontáil ón láithreán gréasáin a thugtar cothrom le dáta go seachtainúil le cásanna a cinneadh.

Is féidir féachaint agus/nó cóip a fháil de chomhaid a bhfuil cinneadh déanta ina leith ar ghnáth-laethanta oscailte an Bhoird idir 10 am-12.30pm agus 2.30pm - 4.30pm.

Tá bileog eolais mionsonraithe ar Rochtain Phoiblí le fáil ag an bhfáiltiú nó ar ár láithreán gréasáin nó sa phost.

Teileafón: (01) 858 8100 síneadh. 203 nó, (01) 8737203 nó,

Lo-Call 1890 275 175 síneadh. 203 Faics: (01) 872 2684

Ríomhphost: publicaccess@pleanala.ie Láithreán Gréasáin: www.pleanala.ie

ACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE

Faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003 tá sé d’oibleagáid ar chomhlachtaí poiblí taifid atá á choinneáil acu a scaoileadh faoi réir roinnt eisceachtaí. Eisceacht amháin is ea rochtain ar chomhaid achomhairc mar go bhfuil siad seo ar fáil go poiblí cheana féin (féach Rochtain Phoiblí).

Forálann na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise go bhfuil sé de cheart ag gach duine (ach níl siad teoranta do):

 • Rochtain a fháil ar thaifid atá á gcoinneáil ag an mBord (Alt 6).
 • Rochtain a fhail ar thaifid atá gcoinneáil ag an mBord ina bhfuil eolas pearsanta (Alt 7)
 • Ceartú ar eolas pearsanta a bhaineann leis an duine féin atá á choinneáil ag an mBord nuair atá an t-eolas sin míchruinn, neamhiomlán nó míthreorach (Alt 17).

D’fhéadfadh duine iarratas Saoráil Faisnéise a dhéanamh i scríbhinn agus an táille chuí a chur faoi iamh. Níl aon táille ar iarratais faoi Alt 7 (eolas pearsanta).

Ba chóir an litir a sheoladh chuig:

An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise,

An Bord Pleanála,

64 Sráid Mhaoilbhríde,

Baile Átha Cliath 1.

Tá bileog eolais mionsonraithe ar iarratais Shaoráil Faisnéise le fáil ag an bhfáiltiú, ar ár láithreán gréasáin agus sa phost.

Teileafón: (01) 858 8100 síneadh. 295 nó, (01) 8737295 nó,

Lo-Call 1890 175 275 síneadh. 295 Faics: (01) 872 2684

Ríomhphost: foi@pleanala.ie Láithreán Gréasáin: www.pleanala.ie

ROCHTAIN AR EOLAS AR AN GCOMHSHAOL

Tá eolas a bhaineann leis an gcomhshaol, faoi réir eisceachtaí áirithe, atá á choinneáil ag an mBord le fáil faoi Rialacháin Acht na gComhphobal Eorpacha, 1972 (Rochtain ar Eolas ar an gComhshaol) 1998. Ba chóir iarratais a dhéanamh chuig an Rúnaí. Tá eolas ar an gComhshaol atá á choinneáil ag an mBord le fáil faoi fhorálacha Rochtain Phoiblí a tagraíodh dó níos túisce.

THAR THRÉIMHSE AN PHLEAN SEO:

 • Soláthróimid bileoga eolais cothrom le dáta ar na seirbhísí a sholáthraimid lena n-áirítear bileoga eolais ar:
  • Conas Achomharc a dhéanamh chuig an mBord.
  • Táillí iníochta don Bhord.
  • Nósanna Imeachta a bhaineann le Rochtain Phoiblí.
  • Nósanna Imeachta ag Éisteachtaí ó Bhéal.
  • Ról na nIonadaithe Poiblí sa Phróiseas Achomhairc.
  • Achoimre ar chásanna a d’fhéadfaí a sheoladh chuig an mBord le Cinneadh.
 • Foilseoimid ár bpríomhthascairí feidhmíochta ar bhonn ráithiúil ar ár Láithreán Gréasáin agus beidh sé le fáil ag an bhfáiltiú.
 • Scrúdóimid an féidir cóip dár gcinntí ar achomhairc agus cásanna eile a chur ar fáil ar ár láithreán gréasáin an lá i ndiaidh an lae a sínítear an t-ordú cinnidh.

(5) TRÁTHÚLACHT AGUS CÚIRTÉIS

Prionsabal

Seirbhísí ar ardchaighdeán a sheachadadh ar bhealach cúirtéiseach, tuisceanach agus lena laghad moille ag cothú timpeallachta ina bhfuil cóimheas idir an soláthróir agus an custaiméir.

Ainmneacha teagmhála a thabhairt i ngach cumarsáid chun éascaíocht a chinntiú in idirbheartaíochtaí leanúnacha.

Seachadadh

Ó chomhchomhairle le deireanaí lenár gcustaiméirí fuarthas amach go raibh an leibhéal cúirtéise a chuireann ár gcomhaltaí foirne ar fáil ‘An-Sásúil’. Tá an Bord an-bhródúil as sin agus beartaíonn sé leanúint den leibhéal ard sin seirbhíse.

Mar a tugadh i gCuid 5 (5) – Seirbhísí Custaiméirí ar Ardchaighdeán tá tráthúlacht ar cheann de na príomhbhealaí chun sástacht chustaiméirí a mheas agus tá ár bpríomhchuspóirí maidir leis sin leagtha amach sa Chuid sin.

Leagann na hAchtanna um Pleanáil síos cuspóir reachtúil de 18 seachtain chun cásanna ar leith faoi na hachtanna sin a chinneadh. Baineann tréimhse cuspóireach reachtúil de 4 mhí faoi Acht um Rialú Foirgníochta agus na hAchtanna um Thruailliú Uisce. Ní bhaineann aon tréimhse cuspóireach reachtúil le hachomhairc faoin Acht um Thruailliú Aeir ná le cásanna áirithe eile faoi na hAchtanna um Pleanáil.

THAR SHAOLRÉ AN PHLEAN SEO:

 • Déanfaimid gach cás obair a chinneadh chomh tapa agus is féidir.
 • Déanfaimid gach iarracht, ar bhonn leanúnach, ár gcuspóir straitéiseach 90% de gach cásanna a chinneadh laistigh de 18 seachtain óna fháil.
 • Nuair nach féidir cás a chinneadh laistigh de 18 seachtain (4 mhí d’achomhairc faoin Acht um Rialú Foirgníochta agus Acht um Thruailliú Aeir), cuirfimid na páirithe bainteacha agus daoine eile ar an eolas agus an chúis atá leis agus an dáta a bhfuil súil againn an cás a chinneadh.
 • Nuair nach féidir an cás a chinneadh laistigh de 18 seachtain ar chúis éigin nach raibh súil leis cuirfimid páirtithe agus daoine eile ar an eolas chomh luath agus is féidir agus an chúis atá leis agus an dáta a bhfuil súil againn an cás a chinneadh. Cinnteoimid freisin go ndéanfar monatóireacht ar chásanna den chineál sin agus go dtabharfar tosaíocht dóibh chun a chinntiú go ndéantar iad a chinneadh laistigh d’am réasúnach agus chomh luath agus is féidir go dlíthiúil.

AR AN TEILEAFÓN:

 • Tabhairfaimid duit ár n-ainm agus an Rannóg ina bhfuilimid ag obair nuair a fhreagraímid do ghlaoch.
 • Déanfaimid socruithe chun a chinntiú go bhfuil clúdach leordhóthanach i ngach rannóg chun glaonna a fhreagairt ag gach am le linn ghnáthuaire oibre.
 • Déanfaimid iarracht glaonna fóin a fhreagairt sula mbuaileann an fón ceithre uaire.
 • Abair go nglaofaimid ar ais mura féidir an fiosrú a shocrú ar an bpointe.
 • A laghad aistrithe glaonna is fearr é agus abair go gcuirfimid glaoch ar ais duit más gá.
 • Tabhairfaimid ainm an té duit a bhfuilimid ag aistriú an ghlao chuige/chuici chomh maith leis an uimhir síneadh.
 • Beimid cuiditheach agus cúirtéiseach ag gach am.
 • Tabhairfaimid eolas soiléir duit atá éasca le tuiscint agus soiléirigh eolas más gá.

COMHFHREAGRAS:

 • Tabhair aitheantas do gach comhfhreagras laistigh de 7 lá oibre.
 • Déan gach iarracht freagra substainteach a thabhairt ar gach comhfhreagras i ndiaidh an chinnidh más féidir. Mura féidir, eiseofar freagra eatramhach san am sin.
 • Tabhair d’ainm agus d’uimhir teileafóin ar gach comhfhreagras.

FÁILTIÚ:

 • Cinntiú go bhfuil suaitheantas lena n-ainm ar gach Fáilteoir.
 • Tar éis na céad teagmhála leis an bhfáilteoir, gan aon duine a fhágáil leo féin níos mó ná 5 nóiméad roimh an gcéad teagmhála eile le comhalta den fhoireann.
 • Tabharfaidh comhaltaí foirne a bheidh ag freastal ort a n-aimn duit.
 • Áit fháiltithe chairdiúil a bheith ar fáil a thugann eolas ar gach achomharc agus ar chásanna eile idir lámh cibé an trí úsáid ár gcóras ICT é, fillteáin taifid nó eolas ó bhéal ón bhfoireann.
 • Measúnú agus athbhreithniú ar an áit fáiltithe ar bhonn leanúnach.

ÉISTEACHTAÍ Ó BHÉAL:

 • A chinntiú go mbíonn lipéad lena hainm ar an gCigire atá ag stiúradh na héisteachta ó bhéal ag gach éisteacht ó bhéal
 • Má chuidíonn comhalta foirne leis an gCigire a chinntiú go mbíonn suaitheantais le hainm air/uirthi.
 • A bheith cúirtéiseach le gach duine ag na héisteachtaí ó bhéal agus coimheas a tnúth ón gach duine eile.

(6) GEARÁIN

Prionsabal

Córas a choinneáil atá éasca le húsáid, a bhfuil eolas ag an bpobal air, atá trédhearcach agus a bhfuil rochtain air chun déileáil le gearáin faoin gcaighdeán seirbhíse a sholáthraítear.

Seachadadh

Tá an Bord Pleanála tiomanta déileáil le gearáin faoi chaighdeán na seirbhíse a sholáthraítear. Ní mór, áfach, idirdhealú a dhéanamh idir an tseirbhís a soláthraíodh agus an cinneadh achomhairc a rinneadh. Tá sé de cheart ag custaiméirí gearán a dhéanamh má bhreithníonn siad nach bhfuil leibhéal oiriúnach seirbhíse faighte acu.

Cé gurb é ár n-aidhm seirbhísí ar ardchaighdeáin a sholáthar aithnímid go bhféadfadh botúin agus moill tarlú. Glacaimid leis go m’fhéidir go mbeadh roinnt custaiméirí a bheadh míshásta agus a bheadh ag iarraidh gearáin a dhéanamh faoi chaighdeán na seirbhísí a fhaigheann siad.

THAR SHAOLRÉ AN PHLEAN SEO:

 • Soláthróimid cárta tuairimí (foirm ghearáin) ag an bhFáiltiú chun aon tuairimí nó gearáin a éascú.
 • Soláthróimid oiliúint don fhoireann ar conas déileáil le gearáin ó chustaiméirí agus treoirlínte, nuair is gá, chun cuidiú leis an bhfoireann déileáil le gearáin scríofa nó ó bhéal.
 • Déanfaimid athbhreithniú ar an Nós Imeachta a bhaineann le gearáin ó Chustaiméirí mar thoradh ar thaithí a fuarthas chun déileáil le gearáin.
 • Fórbrófar agus tabharfar isteach córas ríomhairithe chun monatóireacht agus taifeadadh a dhéanamh ar ghearáin/chriticeoireacht a fuair an Bord.
 • Cinnteoimid go bhfuil aiseolas ó fheidhmiú an Nós Imeachta a bhaineann le gearáin ó chustaiméirí san áireamh san athbhreithniú ar ár seirbhísí.
 • Déanfaimid anailís agus tomhas ar an líon gearán a fhaightear an chéad bhliain den Phlean Gnímh Seirbhísí Custaiméirí seo. Bainfear leas as an eolas chun táscairí a leagan síos do bhlianta eile an Phlean.

NÓS IMEACHTA A BHAINEANN LE GEARÁIN

 • Nuair atá an duine atá ag déanamh gearáin go pearsanta nó ar an teileafón míshásta faoi gcaoi a bhfuiltear ag déileáil leis an ngearán tuairisceoidh an comhalta foirne atá i gceist é sin dá/dhá m(h)aoirseoir agus labharfaidh an maoirseoir leis an ngearánach ag an am sin má tá sin indéanta nó cuirfidh an maoirseoir glaoch ar ais ar an ngearánach chomh luath agus is féidir.
 • Mura réitítear an gearán ag baint leasa as an nós imeachta thuas ba chóir an gearán a dhéanamh i scríbhinn nó trí ríomhphost chuig an Rúnaí. Tá na sonraí teagmhála le fáil ag cúl an leabhráin seo.
 • Pléifear le gach gearán go cothrom agus go neamhchlaonta.
 • Go ginearálta déanfaidh an Bord iarracht freagra a thabhairt ar gach gearán laistigh de mhí amháin ón dáta a fuarthas an gearán. Nuair nach féidir an sprioc sin a bhaint amach cuirfear an duine/daoine ar an eolas.
 • Ní bheidh aon impleacht ag gearán a dhéanamh ar dhéileáil nó teagmháil leis an mBord.

CONAS GEARÁN A DHÉANAMH.

Iarrtar ar aon duine, cuideachta, eagraíocht nó cumann ar mian leo gearán a dhéanamh an t-eolas seo a leanas a áireamh:

 • D’ainm agus do sheoladh.
 • Ráiteas soiléir ar na fíricí mar is léir duitse iad ba chúis leis an ngearán agus más cuí an duine/daoine a raibh tú ag déileáil leo.
 • Gach cáipéiseacht nó comhfhreagras cuí atá agat a bhaineann leis an ngearán a chur faoi iamh.

(7) ACHOMHAIRC

Prionsabal

Córas achomharc/athbhreithnithe foirmiúil a chothabháil, a bhfuil eolas ag an bpobal air, atá inrochtaine, trédhearcach agus éasca le húsáid do chustaiméirí atá míshásta le cinntí a dhéantar maidir le seirbhísí.

Seachadadh

Tá an Bord an-choinsiasach dá ról leath-bhreithiúnach agus a neamhspléachas agus cásanna á gcinneadh. De bharr an cineál róil atá ag an mBord sa chóras pleanála níl aon chearta ar achomhairc ar chásanna (achomhairc, tarchuir agus tionscadail údaráis áitiúla) a chinneann sé.

Faoin Acht um Pleanáil 2000 ní féidir agóid a dhéanamh ar chinntí den chineál sin ach ach amháin trí iarratas a dhéanamh chun na hArd Chúirte ar chead cur isteach ar athbhreithniú breithiúnach. D’fhéadfadh nach gceadófaí iarratais den chineál sin mura mbeadh an Ard Chúirt sásta go mbeadh forais shuntasacha ann chun cur in aghaidh an chinnidh sin nó go bhfuil an cinneadh neamhbhailí nó gur cheart é a neamhniú agus go gcomhlíonann sé riachtanais eile.

Maidir le hachomhairc a bhaineann le seirbhísí a sholáthraíonn an Bord (seachas achomhairc in aghaidh cinntí nó cásobair) is féidir achomhairc a dhéanamh chuig an bPríomhoifigeach má bhíonn duine míshásta le cinneadh an Rúnaí ar an scéal.

Baineann nósanna imeachta difriúla le hiarratais agus le hathbhreithnithe faoi Achtanna um Shaoráil Faisnéise.

(8) COMHCHOMHAIRLE AGUS MEASTÓIREACHT

Prionsabal

Cur chuige struchtúrtha a sholáthar i dtaobh comhchomhairle mhaith agus rannpháirtíocht ón gcustaiméir maidir le forbairt, seachadadh agus athbhreithniú ar sheirbhísí. A chinntiú go ndéantar meastóireacht chiallmhar ar sheachadadh seirbhísí.

Seachadadh

Déanfar breis forbartha ar na meicníochtaí comhchomhairleoireachta cuimsitheacha atá i bhfeidhm thar thréimhse an phlean seo.

THAR SHAOLRÉ AN PHLEAN SEO, DÉANFAIDH GACH RANNÓG:

 • A gcustaiméirí inmheánacha, seachtracha a aithint.
 • A chinntiú go bhfuil comhchomhairle trasrannach mhaith ar siúl trí ghrúpaí úsáideoirí
 • Réimsí a aithint a bhfuil tuilleadh comhchomhairleoireachta de dhíth nó a bhfuil comhchomhairleoireacht níos fearr de dhíth.
 • A aithint go bhfuil de cheart ag an gcustaiméir inmheánach a bheith ag súil le seirbhísí ar ard-chaighdeán ó gach réimse eile den Bhord agus ach go háirithe ó na haonaid tacaíochta laistigh den Bhord.

AISEOLAS Ó CHUSTAIMÉIRÍ

 • Fáilteoimid roimh thuairmí, moltaí agus gearáin agus déanfar taifeadadh orthu agus foilseofar na staitisticí inár dTuarascáil Bhliantúil.
 • Cuirfimid úsáid cártaí tuairimí chun cinn agus beidh siad ar fáil go fairsing ag an bhfáiltiú.
 • Cuirfimid foirm theagmhála ar fáil ar ár láithreán gréasáin.

(9) ROGHA

Prionsabal

Rogha a sholáthar, nuair is féidir, maidir le seachadadh seirbhísí lena n-áirítear bealaí íocaíochta, láthair na bpointí teagmhála, uaire oscailte agus amanna seachadta. Leas a bhaint as teicneolaíochtaí atá ar fáil agus teicneolaíochtaí nua chun uasrochtain agus rogha agus caighdeán seachadta a chinntiú.

Seachadadh

Tá oifigí an Bhoird lonnaithe i lár chathair Bhaile Átha Cliath. Is iad na huaire oscailte ná Luan go Aoine 9.15 am go 5.30 pm lena n-áirítear am lóin. Más mian le custaiméirí achomhairc a chur ar aghaidh go pearsanta tá rogha íocaíochta acu in airgead tirim, seic nó cárta creidmheasa.

THAR SHAOLRÉ AN PHLEAN SEO:

 • Fiosróimid an féidir achomhairc agus nithe eile (lena n-áirítear táillí) a ghlacadh go leictreonach.
 • Gluaisfimid chun rogha a sholáthar dár gcustaiméirí maidir le cumarsáid a dhéanamh leis an mBord go leictreonach nó trí bhealaí traidisiúnta m.sh. gnáthphost.
 • Gluaisfimid i dtreo achomhairc agus córas eolais láithreán gréasáin-bhunaithe.

(10) Comhionannas na dTeangacha Oifigiúla

Prionsabal

Seirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar trí Ghaeilge agus/nó go dhátheangach agus custaiméirí a chur ar an eolas maidir lena gceart chun roghnú go ndéileálfaí leo thrí cheann nó cheann eile de na teangacha oifigiúla.

Seachadadh

Aithníonn an Bord cearta ár gcustaiméirí ar sheirbhísí ard-chaighdeáin trí Ghaeilge agus tá sé tiomanta an tseirbhís sin a sholáthar.

De réir an Achta um Pleanáil agus Forbairt 2000 má bhaineann éisteacht ó bhéal le forbairt sa Ghaeltacht stiúrfar an éisteacht trí Ghaeilge de ghnáth. I gcásanna dá leithéid is é cleachtas an Bhoird Cigire atá líofa i nGaeilge a cheapadh. Is féidir le páirtithe nó breathnadóirí labhairt trí mheán na Gaeilge nó an Bhéarla ag an éisteacht nó aighneachtaí a dhéanamh trí Ghaeilge nó trí Bhéarla. Bhreithneodh an Bord an cheist maidir le saoráidí aistriúcháin a sholáthar ag an éisteacht má dhéantar iarratas ar a leithéid nó má thugann imthosca ar leith an cháis údar saoráidí aistriúcháin a sholáthar. Is é polasaí an Bhoird cainteoirí Gaeilge agus cainteoirí nach bhfuil Gaeilge acu a éascú.

THAR SHAOLRÉ AN PHLEAN SEO:

 • Leanfaimid ag soláthar oiliúna trí Ghaeilge ar ardchaighdeán don fhoireann.
 • Freagróimid i nGaeilge gach fiosrú scríofa i nGaeilge.
 • Déanfaimid gach iarracht aon duine sa phobal ar mian leo a ngnó a dhéanamh trí Ghaeilge a éascú.
 • Cuirifimid bileog eolais téarmaí Béarla/Gaeilge de théarmaíocht choitianta pleanála ar fáil.
 • Cuirfear ar mbileoga eolais ar fad ar fáil trí Ghaeilge.
 • Cinnteoimid go bhfuil gach stáisiúnóireacht agus comharthat i mBéarla agus i nGaeilge.
 • Cinnteoimid go bhfuil gach fógraíocht i gceantair Ghaeltachta foilsithe i bpáipéar nuachta Gaeilge.
 • Cuirfimid ár dTuarascáil Bhliantúil ar fáil i bhfoirm dhátheangach.
 • Cinnteoimid go bhfuil líon leordhóthanach den fhoireann líofa i nGaeilge.

(11) Comhordú Níos Fearr

Prionsabal

Cur chuige níos lánpháirtiúla agus níos comhordaithe i leith sheachadadh seirbhísí poiblí a chothú.

Seachadadh

 • Tá na nósanna imeachta do phróiseáil achomharc agus cásanna eile sainmhínithe go soiléir i reachtaíocht. Go ginearálta, baineann nós imeachta achomhairc aon-uaire. Níl aon nósanna imeachta comhordaithe de dhíth maidir le páirtithe a dhéanann achomharc agus/nó “breathnadóirí” a dhéanann aighneachtaí nó breathnadóireachtaí chuig an mBord.
 • Bíonn an t-údarás áitiúil/pleanála bainteach i ngach cás a thagann os comhair an Bhoird le cinneadh agus buaileann an Bord le hoifigigh ó na húdaráis sin ó ham go ham chun comhordú éifeachtach ar mhalartú eolais a chinntiú idir na húdaráis agus an Bord agus chun a chinntiú nach mbíonn aon mhoill ann, a d’fhéadfaí a sheachaint, ó thaobh eolas a iarraidh nó a fháil.
 • I gcásanna ar leith iarrtar ar an mBord dul i gcomhchomhairle leis an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil má cheadaítear ceadúnas nó ceadúnas athbhreithnithe, nó má bhíonn sé de dhíth, do ghníomhaíocht faoin Acht Comhshaoil, 1992 nó an tAcht um Bainistiú Dramhaíola 1996, leasuithe, maidir le forbairt atá faoi achomharc ag an mBord. Bhuail an Bord leis an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil maidir le nósanna imeachta a chomhordú ar nithe den chineál sin agus tá dréacht-nósanna imeachta i bhfeidhm ag an mBord go dtí go dtiocfar ar chomhaontú foirmiúil leis an nGníomhaireacht ar nósanna imeachta oiriúnacha.
 • Nuair a bhaineann forbairt bheartaithe le soláthar nó athruithe ar bhuanaíocht lena mbaineann an Major AccidentsDirective caithfidh an Bord dul i gcomhchomhairle leis an Údarás Sláinte agu Sábháilteachta. Tá an Bord agus an tÚdarás ag bunú comhghrúpa oibre chun prótacáil comhaontaithe a dhréachtú d’fheidhmiú éifeachtach nósanna imeachta nuair a bhíonn eolas de dhíth ón Údarás.

(12) Custaiméirí Inmheánacha

Prionsabal

A chinntiú go n-aithnítear an fhoireann mar chustaiméirí inmheánacha agus go bhfaigheann siad tacaíocht chuí agus go dtéitear i gcomhcomhairle leo maidir le saincheisteanna a bhaineann le seachadadh seirbhísí

Seachadadh

Tá an Bord tiomanta a chinntiú go n-aithneofar an fhoireann freisin mar chustaiméirí. Tuigeann sé nach féidir seirbhísí ar ard-chaighdeán a sholáthar ar an bpobal ach amháin trí leibhéal ard seirbhísí agus cúirtéise a thabhairt dá fhoireann féin.

Tá ról tábhachtach ag oiliúint chun riachtanais na foirne a aithint agus tacú leis na riachtanais sin agus chun iad a ullmhú chun seirbhísí níos fearr a thabhairt don phobal.

THAR SAOLRÉ AN PHLEAN:

 • Rachaimid i gcomhchomhairle leis na custaiméirí inmheánacha agus dréachtóimid caighdeáin oiriúnacha a mbeimid ag súil leo óna chéile mar chustaiméirí inmheánacha.
 • Cinnteoimid trí straitéisí oiliúna go dtugtar na deiseanna oiliúna agus forbartha is fearr don fhoireann, go háirithe comhaltaí foirne nua agus nach bhfuil mórán taithí acu.
 • Scrúdóimid agus feidhmeoimid bealaí nua chun obair a eagrú chun cothromaíocht a bhaint amach idir ár saol oibre agus teaghlaigh.
 • Cinnteoimid go mbaineann cóir chomhionann le gach próiseas agus seirbhís a bhaineann le custaiméirí inmheánacha.

Cuid 6 – Léarscáil Suímh

csap_ga.tmp00.jpg

Tá oifigí An Bord Pleanála lonnaithe i lár Chathair Bhaile Átha Cliath ag an gceann thuaidh de Shráid Mhaoilbhríde gar don acomhal le Sráid Chathal Brugha. Táimid laistigh de 150 méadar ó Óstán Gresham ar Shráid Uí Chonaill Uachtarach.

Cuid 7 – Príomhtheagmhálacha Eolais

An Bord Pleanála,

64 Sráid Mhaoilbhríde

Baile Átha Cliath 1.

Teileafón: (01) 858 8100

Lo-Call: 1890 275 175

Faics: (01) 872 2684

Líne Dhíreach: (01) 8737 + Síneadh -Trí Uimhir

Láithreán Gréasáin: www.pleanala.ie Ríomhphost: bord@pleanala.ie

Ba chóir achomhairc agus gach ní eile a sheoladh chuig:

An Rúnaí,

An Bord Pleanála,

64 Sráid Mhaoilbhríde

Baile Átha Cliath 1.

Rochtain Phoiblí:

An Rannóg Rochtain Phoiblí,

An Bord Pleanála,

64 Sráid Mhaoilbhríde

Baile Átha Cliath 1.

Teileafón: (01) 858 8100 síneadh 203, nó

Lo-Call: 1890 275 175 síneadh 203, nó

Líne Dhíreach: (01) 873 7203

Láithreán Gréasáin: www.pleanala.ie Ríomhphost: publicaccess@pleanala.ie

Saoráil Faisnéise:

An tOifigeach um Shaoráil Faisnéise,

An Bord Pleanála,

64 Sráid Mhaoilbhríde,

Baile Átha Cliath 1.

Teileafón: (01) 858 8100 síneadh 285, nó

Lo-Call: 1890 275 175 síneadh 285, nó

Líne dhíreach: (01) 873 7285

Láithreán Gréasáin: www.pleanala.ie Ríomphost: foi@pleanala.ie

Dáta an Leasaithe Deireanaigh : 12/12/2007

Liostaí Seachtainiúla
Údaráis Phleanála
Cásanna Eile
Pleanála: News