An Bord Pleanála

Dréacht-Rialacháin Phleanála 2004, Leasuithe ar airteagail sna Rialacháin um Pleanáil agus Forbairt, 2001

Airteagail 13, 15, 28, 55, 82, 121 & 179

Leasaíodh na hairteagail seo d'fhonn na hathruithe atá tar éis teacht ar theideal/ról an Aire Chomhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Aitiúil agus Airí eile ó Iúil 2002 a chur san áireamh.

Airteagal 14

Arna leasú sa chaoi is go bhforálann sé gur comhlacht forordaithe é an tAire i gcás pleananna limistéir áitiúil. Dá réir seo, caithfidh údarás pleanála fógra a thabhairt don Aire má tá rún aige plean limistéir áitiúil a dhéanamh, a leasú nó a chúlghairm.

Airteagal 18

Arna leasú d'fhonn an riachtanas úd a chealú atá anois ann go sonródh an fógra nuachtáin faoi iarratas pleanála an bhfuil nó nach bhfuil an fhorbairt atá á beartú i gCrios Forbartha Straitéiseach. Chomh maith leis sin, féadfaidh an nuachtán an fhaisnéis faoi chead rochtana ar iarratais phleanála agus faoi aighneachtaí a dhéanamh leis an údarás pleanála a chur mar cheannteideal ar na fógraí pleanála go léir (ní chaithfear ansin an fhaisnéis seo a chur i ngach fógra faoi leith, sa chaoi is gur lú an costas don iarratasóir).

Airteagal 19

Arna leasú d'fhonn a shoiléiriú nach gá "athfhógra" láithreáin buí a úsáid mura ndearnadh iarratas bailí cheana.

Airteagal 22

Arna leasú d'fhonn a fhorordú go n-úsáidfí foirm chaighdeánach iarratais ar fud na tíre.

Arna leasú freisin sa chaoi is gur féidir láthair an fhógra shuímh a thabhairt le fios ar an mapa suímh, sa chaoi is nach bhfuil gá níos mó plean eile ar leith a sholáthar. Arna leasú freisin sa chaoi is go gcaithfear foirm thréithrithe láithreáin a chur isteach mura bhfuil sé i gceist an fhorbairt atá á beartú a nascadh le córas séarachais an údaráis áitiúil agus go gcuirfear iallach ar na hiarratasóirí a nUimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí a chur ar fáil.

Airteagal 23

Arna leasú sa chaoi is go gcealaítear an riachtanas atá ann mionsonraí áirithe a chur ar fáil. Chomh maith leis sin, d'fhonn mionsonraí breise a éileamh má tá sé i gceist obair a dhéanamh ar struchtúr faoi chosaint, agus ligean do na húdaráis phleanála cineálacha eile faisnéise breise a iarraidh a bheadh riachtanach le hiarratas a mheasúnú, m.sh. grianghraif.

Airteagal 26

Arna leasú d'fhonn is nach mbeidh feasta ar na húdaráis phleanála ach a thabhairt le fios sa chlár go ndearnadh iarratas neamhbhailí, seachas mionsonraí an iarratais a thabhairt.

Airteagal 27

Leasaíodh an fhoráil a bhí roimhe ann go gcaithfí liosta na n-iarratas pleanála a fuarthas i rith na seachtaine a fhoilsiú laistigh de thréimhse 3 lá oibre ó dheireadh na seachtaine sin; 5 lá oibre a fhoráltar feasta in ionad 3 lá oibre. Dá bharr seo, is féidir anois an fhaisnéis a fhoilsiú lá ar bith den tseachtain, seachas Dé Luain, Dé Máirt nó Dé Céadaoin, mar ba é an cás é roimhe seo.

Airteagal 28

Arna leasú d'fhonn iallach a chur ar na húdaráis phleanála cóipeanna de na mapaí suímh a chur chuig na comhlachtaí a fhorordaítear, de bhreis ar na hiarratais phleanála.

Airteagal 29

Arna leasú d'fhonn ligean do na húdaráis phleanála glacadh le haighneachtaí tríú páirtithe, etc, an lá tar éis don tréimhse fhorordaithe dul in éag, sa chás gur lá saoire poiblí nó lá a mbíonn oifigí an údaráis phleanála dúnta lá deireanach na tréimhse forordaithe áirithe. Tá an chumhacht chéanna ag an mBord Pleanála.

Airteagal 33(2)

Tá an t-airteagal seo, a choisc na húdaráis phleanála ar aon fhasnéis bhreise a lorg faoi chúrsaí a bhí faoi réir ag na coinníollacha a bhaineann le neamhbhailíocht, á chealú. Is minic a tharlaíonn sé go mbíonn an t-iarratas bailí ar an bpáipéar ach go dteastaíonn faisnéis bhreise i ndiaidh iniúchadh an láithreáin.

Airteagal 35

Arna leasú d'fhonn roinnt athruithe a dhéanamh ar na gnáthaimh i gcásanna ina mbíonn sonraí suntasacha breise san fhaisnéis bhreise a fuair an t-údarás pleanála, ag cur mar iallach ar an iarratasóir fógra láithreáin faoi Fhaisnéis Bhreise/Pleananna Leasaithe a chur suas . Chomh maith leis sin, d'fhonn iallach a chur ar an iarratasóir cóip den fhógra nuachtáin a éilítear i gcásanna den sórt a chur faoi bhráid an údaráis phleanála, rud a chuirfidh tús leis an tréimhse ina measfar an fhaisnéis bhreise.

Airteagal 36

Arna leasú d'fhonn a shoiléiriú gur féidir le daoine aighneachtaí a chur faoi bhráid na n-údarás pleanála ach fógra a bheith tugtha go bhfuil an t-údarás pleanála ag brath ar chead a dheonú i gcás ina sáródh an fhorbairt an plean forbartha ar bhealach suntasach. Chomh maith leis sin, lena chur san áireamh go n-admhófar aighneachtaí/tuairimí den sórt seo (ar mhaithe le hachomhairc a dhéanamh).

Airteagal 89

Arna leasú d'fhonn fad a chur leis an tréimhse inar féidir iniúchadh a dhéanamh ar phleananna agus sonraí a bhaineann le forbairtí áirithe a dhéanfaidh údaráis an stáit nó a dhéanfar thar a gceann, ó 4 seachtaine go 6 seachtaine. Chomh maith leis sin, méadaíonn sé scála na mapaí suímh maidir le forbairtí den sórt, ó 1:1250 go 1:2500, i gcomhréir le forálacha eile sa reachtaíocht.

Airteagal 95

Arna leasú d'fhonn iallach a chur ar an iarratasóir mapa suímh a sholáthar agus é ag iarraidh tuairime scríofa faoina gcaithfear a chur i ráiteas faoin tionchar ar an gcomhshaol (RTC).

Airteagal 112

Arna leasú d'fhonn an dualgas a bhí ar an mBord Phleanála fógra a thabhairt faoi achomhairc a raibh RTC ag dul leo a chealú.

Airteagal 187

Leasaíodh an t-airteagal seo lena ligean don údarás pleanála cóipeanna breise a lorg d'iarratas ar cheadúnas imeachtaí a reáchtáil faoin aer.

Sceideal 3

Forálann sé seo foirmeacha nua/leasuithe ar fhoirmeacha reatha. Tá foirm iarratais phleanála chaighdeánach nua (Foirm Uimh. 4) arna cur isteach (féach leat faoi Airteagal 22 thuas) Tá foirm nua (Foirm Uimh.3), Fogra Suímh - Faisnéis Bhreise/Pleananna Leasaithe, arna cur isteach freisin (féach leat faoi Airteagal 35 thuas). Táthar tar éis mionleasuthe a dhéanamh ar 2 fhoirm reatha, go háirithe go gcaithfidh an fógra suímh an tréimhse inar féidir aighneachtaí a dhéanamh, is é sin le rá 5 seachtaine, a thabhairt le fios.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh : 02/07/2007

Liostaí Seachtainiúla
Údaráis Phleanála
Cásanna Eile
Pleanála: News