An Bord Pleanála

 

⚠ Eolas Tábhachtach ⚠
Ón Luan, 25 Bealtaine 2020, beidh oifig an Bhoird Pleanála ag 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1 ar oscailt arís mar is gnách don phobal óna 9.15 ar maidin - 5.30 tráthnóna, Luan go hAoine.
Gheofar tuilleadh eolais faoi amlínte, na dátaí deiridh chun achomharc pleanála a dhéanamh, seachadtaí poist, fad sóisialta agus nithe eile in An Bord Pleanála agus Eolas ar COVID-19.
Tá An Bord Pleanála ag déanamh de réir gach treoir ón Rialtas agus ó na húdaráis sláinte maidir leis an bpaindéim Covid-19. Ina fhianaise sin, ní bhíonn ár n-oifigí ar oscailt ach ar feadh cúpla uair an chloig sa lá chun iarratais agus achomhairc/aighneachtaí a ghlacadh.

Socraíodh in orduithe an Rialtais mar gheall ar shíneadh a chur leis na teorainneacha ama ar chúrsaí pleanála nach dtabharfar aird ar an tréimhse ama dar tús an 29 Márta 2020 go dtí an 23 Bealtaine 2020 agus teorainneacha ama éagsúla á ríomh faoi na hAchtanna Pleanála agus Forbartha agus faoi Achtanna eile. De bhrí nach bhfuil aon ordú eile déanta ag an Rialtas chun síneadh a chur leis an reo ama tar éis an 23 Bealtaine 2020, tiocfaidh na gnáth-theorainneacha ama atá leagtha amach sa reachtaíocht lena mbaineann i bhfeidhm ón 24 Bealtaine 2020.

Daoine ar mian leo teagmháil a dhéanamh leis an mBord Pleanála, iarrtar orthu é a dhéanamh ar an bhfón, le ríomhphost, nó ar shlí éigin eile seachas bualadh isteach san oifig. An fáth leis sin ná daoine a choimeád scartha amach ó chéile chomh fada agus is féidir, nuair nach gá teagmháil duine le duine.
Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 25/05/2020, 17.30

 

Nuacht agus Foilseacháin

Building

28/07/2020 - Tuarascáil agus Cuntais Bhliantúla 2019
Inniu d'fhoilsigh An Bord Pleanála a Thuarascáil agus Cuntais Bhliantúla 2019. Tá sonraí staitistiúla maidir le 2019 foilsithe againn i leabhrán aguisíní ag gabháil le príomhdhoiciméad na Tuarascála Bliantúla. De bharr Covid-19, tá Tuarascáil agus Cuntais Bhliantúla 2019 agus na hAguisíní á bhfoilsiú inniu ar líne ar ár suíomh gréasáin www.pleanala.ie i bhformáid dhigiteach. Beidh cóipeanna crua ar fáil go luath agus sna seachtainí amach romhainn cuirfear leis an bpost iad chuig na gnáthfhaighteoirí.

20/07/2020 – ABP-306504-20: Éisteacht ó Bhéal
Clár Oibre Éisteacht ó Bhéal: An struchtúr atá ann a scartadh, 372 uimh. aonad cónaithe (218 uimh. teach, 154 uimh. árasán), creis agus na hoibreacha suímh uile a ghabhann leo a thógáil. Baile fearainn Chrodáin, Cill Droichid, Co. Chill Dara ag tosú 29 Iúil 2020.

19/06/2020 - ABP-303247-18
Cinneadh a eisíodh ar iarratas rialtais áitiúil maidir leis na hoibreacha beartaithe feabhsúcháin sa ríocht phoiblí agus na hoibreacha beartaithe cosanta ar thuilte ag Cé Uí Mhuireasáin, Cathair Chorcaí.

Féach gach nuacht...
Féach gach foilseachán...