An Bord Pleanála

Ceisteanna Coitianta: Achomhairc Phleanála agus Tuairimí

Réamhrá

Tá próiseas cuimsitheach achomhairc sa chóras pleanála. Faoin bpróiseas seo, féadfar gach cinneadh pleanála a dhéanann na húdaráis áitiúla a bheith faoi réir ag athbhreithniú neamhspleách an Bhoird Pleanála (an Bord).

Tá treoirleabhair ar fáil ó shuíomh gréasáin agus ó oifig an Bhoird Pleanála faoi na teidil seo a leanas:

Tá freagraí sa doiciméad seo ar cheisteanna coitianta, chomh maith le sonraí atá ar fáil ar iarratas a dhéanamh ar achomharc a dhéanamh agus na príomhcheisteanna a bhaineann leis an bpróiseas achomhairc.

Rinneadh iarracht an treoirleabhar seo a scríobh chomh cruinn agus chomh úsáideach agus is féidir, ach ní comhairle dhlí atá ann, áfach.

Ní phléitear sa doiciméad seo le hiarratais dhíreacha a chuirtear chuig an mBord le haghaidh ceadanna/faomhuithe pleanála d’fhorbairt straitéiseach bonneagair nó d’fhorbairt straitéiseach tithíochta. Féach treoireacha ar leith do na nósanna imeachta sin.

Clár

1. An bhfuil foirm iarratais achomhairc oifigiúil ann?
2. Cé a fhéadfadh achomharc a dhéanamh?
3. An bhfuil teorainn ama ar achomhairc?
4. Conas a dhéanfaidh mé achomharc?
5. Cad a chaithfidh mé a chur le m’achomharc?
6. Cad a tharlaíonn má bhíonn m’achomharc neamhiomlán?
7. Cén táille a bhaineann le hachomharc pleanála a dhéanamh? An mbaineann táillí éagsúla le cásanna éagsúla?
8. An cosúil go n-athrófar táillí achomhairc?
9. An féidir liom comhad an údaráis pleanála a fheiceáil sula ndéanfaidh mé achomharc?
10. An féidir liom cóipeanna de na doiciméid a bhaineann le hiarratas pleanála a fháil?
11. An bhfuil cinntí nó coinníollacha áirithe a dhéanann údarás pleanála faoi iarratas pleanála nach féidir achomharc a dhéanamh ina leith?
12. An féidir liom mo thuairimí a chur in iúl don Bhord gan achomharc a dhéanamh?
13. Conas a fhéadfaidh mé mo thuairimí a chur in iúl don Bhord?
14. Cad a chaithfidh mé a chur le m’aighneachtaí nó le mo thuairimí?
15. Má bhíonn m’achomharc nó mo thuairim neamhbhailí, an féidir liom achomharc nó tuairim a ataisceadh?
16. An féidir liom éisteacht ó bhéal a iarraidh?
17. Cad a tharlaíonn ansin?
18. Cad a chuireann an Bord san áireamh agus cinneadh faoi achomharc á dhéanamh aige?
19. Conas is féidir leis an Bord cothrom na féinne a chinntíonn do chách?
20. An féidir leis an mBord nithe nár ardaíodh san achomharc a bhreithniú?
21. Cad iad na himthosca inar féidir leis an mBord an t-iarratas a bhreithniú de novo?
22. An féidir leis an mBord forálacha an Phlean Forbartha áitiúil a shárú?
23. Cad é an teorainn ama chun achomhairc a chinneadh?
24. Cén cineál cinnidh atá indéanta ag an mBord agus an gcuirfear in iúl dom é?
25. An bhfuil cinneadh an Bhoird críochnaitheach?
26. An féidir cás dlí a chur i mo leith de bharr ráiteas déanta agam in achomharc nó aighneacht?
27. An féidir leis an mBord achomhairc a dhíbhe?
28. An féidir liom m’achomharc a tharraingt siar?
29. Cé chomh dian atá na teorainneacha ama?
30. Cad a tharlaíonn má tá oifig an Bhoird Pleanála dúnta ar an lá deireanach chun achomharc, tuairim nó aighneacht a dhéanamh?
31. Cad a tharlaíonn má bhíonn an tréimhse chun achomharc a dhéanamh ann i rith na Nollag nó ag Ceann Bliana?
32. An féidir doiciméid an Bhoird a iniúchadh agus a cheannach?
33. Cé hiad na daoine atá in ann iarratas a dhéanamh chuig an mBord ar chead achomharc a dhéanamh faoi chinneadh údaráis pleanála? (Féach freisin na freagraí ar cheisteanna 2 agus 3).
34. Conas is féidir iarratas a dhéanamh maidir le cead chun achomharc a fháil?
35. Má fhaightear cead chun achomharc a dhéanamh, cad a tharlaíonn tar éis sin?
36. An féidir liom diúltú an údaráis pleanála déileáil leis an dara hiarratas pleanála a tharchur chuig an mBord?
37. Cé a chuireann cinneadh an Bhoird i bhfeidhm?
38. An féidir liom comhairle a fháil ón mBord?
39. Conas is féidir a fháil amach an bhfuil achomharc déanta in aghaidh cinnidh pleanála?
40. An féidir an t-achomharc a chur isteach ar líne?
41. Cad a tharlaíonn má chuirtear an t-achomharc sa phost in am?
42. An féidir liom achomharc a sheoladh trí ríomhphost nó facs agus an táille a chur sa phost?

 

1. An bhfuil orm foirm iarratais achomhairc oifigiuil a úsáid?

Níl. Níl ort foirm oifigiúil nó reachtúil a úsáid chun achomharc pleanála a dhéanamh. Chuir an Bord Pleanála foirm le chéile, áfach, chun achomharc a dhéanamh agus tá seicliosta ann chomh maith lena dtugtar cabhair leat a bheith cinnte go bhfuil d’achomharc bailí. Is féidir an Foirm chun Achomharc Pleanála a Dhéanamh a íoslódáil mar dhoiciméad Microsoft Word agus is féidir ansin na sonraí a líona i gcló nó i lámhscríbhinn má dhéantar priontáil ar an bhfoirm. Tá treoracha don fhoirm agus seicliosta ar fáil chun cabhrú leat an fhoirm a líonadh. Féach ár treoirleabhar ar Conas Achomharc Pleanála a Dhéanamh don eolas iomlán maidir le hachomharc pleanála a dhéanamh.

Más fearr leat scríobh chugainn, tá seicliosta eile ar fáil muna bhfuil an fhoirm maidir le hachomharc pleanála a dhéanamh. Sa seicliosta seo, tá treoir simplí ar fáil lena dtugtar cabhair leat a bheith cinnte go bhfuil d’achomharc bailí.

Is féidir na doiciméid seo a íoslódáil ón suíomh gréasáin againn www.pleanala.ie, tá siad ar fáil ón oifig againn chomh maith má rachfar i dteagmháil linn agus d’fhéadfaí iad a fháil ón d’údarás áitiúil. Tabhair do d’aire go bhfuil ort a bheith cinnte go bhfuil d’achomharc bailí.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

2. Cé a fhéadfaidh achomharc a dhéanamh?

 • Iarratasóir ar chead pleanála (an chéad pháirtí), agus
 • aon duine, comhlacht nó grúpa leasmhar etc. eile, a chuir aighneachtaí nó tuairimí i scríbhinn chuig an údarás pleanála i ndáil leis an iarratas pleanála de réir na rialachán ceada (tríú páirtí). Tá trí eisceacht ar an gceanglas go mbeadh aighneachtaí nó tuairimí déanta roimh ré:
  1. i gcás go raibh comhlacht forordaithe i dteideal fógra d’iarratas pleanála a bheith curtha in iúl dó ag an údarás pleanála agus nár cuireadh sin in iúl dó de réir dlí, féadfaidh an comhlacht achomharc a dhéanamh in aghaidh chinneadh an údaráis pleanála, gan aon aighneachtaí nó tuairimí ar an iarratas pleanála a bheith déanta aige
  2. i gcás gur gá tuarascáil mheasúnachta tionchair timpeallachta (TMTT) a chur isteach leis an iarratas chuig an údarás pleanála féadfaidh comhlacht, a bhfuil aidhmeanna agus cuspóirí aige maidir le caomhnú an chomhshaoil a chothú agus a chomhlíonann riachtanais áirithe eile, achomharc a dhéanamh in aghaidh chinneadh an údaráis pleanála, gan aighneachtaí nó tuairimí faoin iarratas pleanála a bheith curtha isteach aige
  3. féadfaidh duine a bhfuil leas aige nó aici i dtalamh (mar shampla: úinéir nó áititheoir talún) atá tadhlach le láithreán an iarratais, iarratas a dhéanamh chuig an mBord ar chead achomharc a dhéanamh in aghaidh chinneadh an údaráis pleanála, gan aighneachtaí nó tuairimí a bheith curtha isteach chuig an údarás pleanála aige (féach ceist 33).

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

3. An bhfuil teorainn ama ar achomhairc?

Tá. Ach, i gcás go dtugann an Bord cead do dhuine achomharc a dhéanamh (féach ceisteanna 2(3) agus 33) caithfidh an t-achomharc a bheith faighte ag an mBord laistigh de cheithre seachtaine dar tús dáta déanta an chinnidh ag an údarás pleanála (nóta: ní an dáta a sheoltar nó an dáta a fhaightear an cinneadh). Comhairtear an lá a ndéantar an cinneadh mar an chéad lá. Mar shampla, má dhéantar cinneadh údaráis pleanála ar an gCéadaoin an 2ú lá de mhí, is é an lá deiridh chun achomharc a fháil ná an Mháirt an 29ú lá (agus ní an Chéadaoin an 30ú lá) den mhí chéanna. Tá áis fhéilire ar láithreán gréasáin an Bhoird chun cuidiú leat an lá deiridh chun achomharc a dhéanamh a bhaint amach.

I gcás go dtugtar cead do dhuine achomharc a dhéanamh, caithfidh an t-achomharc a bheith faighte ag an mBord laistigh de dhá sheachtain ó fuair sé nó sí fógra den fhíric sin.

Is dianteorainneacha ama reachtúla iad seo. Níl aon rogha ag an mBord glacadh le hachomhairc dhéanacha, cibé má sheoltar leis an bpost iad nó ar aon slí eile. Is ort féin atá an fhreagracht a chinntiú go seachadtar an t-achomharc nó aon ábhar eile nó go bpostáiltear in am é lena sheachadadh laistigh den tréimhse chuí. Beidh achomharc nó aon ábhar eile a phostáiltear laistigh den tréimhse cheadaithe, ach a fhaightear lasmuigh den tréimhse sin, neamhbhailí. Tá tuilleadh eolais faoi theorainneacha ama tugtha i gceisteanna 29, 30 agus 31.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

4. Conas a dhéanfaidh mé achomharc?

Is gá gach achomharc a dhéanamh i scríbhinn agus caithfear iad:

 • a sheachadadh leis an bpost chuig: An Rúnaí, An Bord Pleanála, 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 V902
 • , a sheachadadh le láimh chuig fostaí de chuid an Bhoird ag oifigí an Bhoird i rith uaire oifige (9.15am go dtí 5.30pm ó Luan go hAoine, seachas saoirí poiblí agus laethanta eile ar a mbíonn na hoifigí dúnta). Bíonn achomhairc a chuirtear i mbosca litreach an Bhoird neamhbhailí.

Caithfidh an t-achomharc a bheith comhlánaithe go hiomlán ó thús – níl aon chead agat aon chuid de a shoiléiriú, a mhíniú a thuilleadh nó a chur isteach ag am difriúil, fiú laistigh den teorainn ama. (Féach ceist 15 freisin).

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

5. Cad a chaithfidh mé a chur le m’achomharc?

 • D’ainm féin agus do sheoladh – le chéile chaithfear a lua go soiléir. I gcás go ndéanann gníomhaire achomharc thar do cheann, caithfidh sé nó sí a (h)ainm féin agus a s(h)eoladh féin a lua go soiléir chomh maith le d’ainmse agus do sheoladh.
 • Ábhar an achomhairc – caithfidh tú dóthain mionsonraí a thabhairt le go mbeidh ar chumas an Bhoird ábhar an achomhairc a aithint go héasca ón iarratas (mar shampla: cóip de chinneadh an údaráis pleanála, nó mionsonraí de chineál agus láithreán na forbartha beartaithe, nó ainm an údaráis pleanála agus an uimhir thagartha ar chlár pleanála an chinnidh a bhfuil achomharc á dhéanamh agat ina leith).
 • Forais an achomhairc agus ábhar agus argóintí tacaíochta – ní fhéadfaidh an Bord breithniú ar aon fhorais achomhairc nó ar aon fhaisnéis a chuirtear isteach tar éis an achomhairc (ach amháin faisnéis a iarrann an Bord go sonrach) agus ní fhéadfaidh sé saincheisteanna neamhphleanála a bhreithniú; níor chóir, dá bhrí sin, go mbeadh saincheisteanna den sórt sin sna forais achomhairc. (Féach ceist 26 freisin).
 • An táille cheart – tá mionsonraí na dtáillí ar fáil ón mBord nó ó d’údarás pleanála áitiúil.
 • I gcás achomharc tríú páirtí, admháil scríofa (nó cóip d’admháil) ón údarás pleanála go bhfuarthas aighneacht, nó tuairim a chuir an duine (tríú páirtí) chuig an údarás pleanála ag an gcéim iarratais, lena thaispeáint gur cuireadh an aighneacht nó an tuairim isteach ag an gcéim sin.
Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

6. Cad a tharlaíonn má bhíonn m’achomharc neamhiomlán?

Mura gcomhlíonann an t-achomharc na ceanglais dhlíthiúla ar fad ag an tráth a ndéantar an t-achomharc (féach na míreanna roimhe seo mar threoir), beidh sé neamhbhailí agus ní féidir leis an mBord é a bhreithniú. (Féach ceist 15 freisin).

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

7. Cén táille a bhaineann le hachomharc pleanála a dhéanamh? An mbaineann táillí éagsúla le cásanna éagsúla?

Leagtar amach na táille reatha maidir le hachomhairc agus le hábhair eile in Táillí agus muirir ar an suíomh gréasáin.

Baineann táillí éagsúla le cásanna éagsúla. I gcás, mar shampla, go mbhfuil TMTT i gceist leis an achomahrc, nó go mbaineann an t-achomharc le forbairt tráchtála agus/nó le hiarratas ar chead chun forbairt a choinneáil agus go bhfuil an t-achomharc déanta ag an gcéad páirtí, bíonn táillí níos airde ná na gnáth-tháillí i gceist. Baineann forbairt tráchtála mar shampla le forbairt dhá theach cónaithe nó níos mó, (tithe, árasáin agus a leithéid), ag athrú teach cónaithe amháin agus dhá aonad cónaithe nó níos mó a dhéanamh as, ag cur aonad cónaithe ar fáil in éineacht le forbairt tráchtála, nó ag cur úsáid cónaithe i bhfeidhm ar aonad atá ann cheana féin agus úsáid tráchtála a bheith ann ag an am céanna. Baineann táillí éagsúla freisin le catagóirí eile, cuir i gcás “breathnadóirí” (féach ceist 12), comhlachtaí poiblí áirithe agus le héisteachtaí ó bhéal.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

8. An cosúil go n-athrófar táillí achomhairc?

Faoin Achtanna Pleanála caithfidh an Bhord athbhreithniú a dhéanamh, gach trí bliana ar a laghad, ar an leibhéal táillí atá dlite dó as achomhairc, tarchuir, iarratais ar chead achomhairc, aighneachtaí nó tuairimí agus iarrataí ar éisteachtaí ó bhéal a dhéanamh. Is cóir duit an staid is déanaí a sheiceáil i gcónaí lena chinntiú go bhfuil an táille iarratais reatha ar eolas agat. Feach ar Táillí agus muirir an Bhoird le tuilleadh eolais a fháil.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

9. An féidir liom comhad an údaráis pleanála a fheiceáil sula ndéanfaidh mé achomharc?

Is féidir. Cuirfidh an t-údarás pleanála an t-iarratas pleanála agus aon aighneachtaí nó tuairimí a fuarthas i ndáil leis an iarratas ar fáil d’iniúchadh poiblí ag a oifigí a luaithe is féidir tar éis iad a fháil.

Laistigh de 3 lá oibre óna chinneadh, cuirfidh an t-údarás pleanála na nithe seo a leanas ar fáil freisin d’iniúchadh poiblí ag a oifigí:

 • an t-iarratas iomlán agus aon fhaisnéis bhreise a sholáthraíonn an t-iarratasóir,
 • a thuairiscí féin ar an iarratas,
 • a chinneadh agus fógra an chinnidh chuig an iarratasóir agus chuig aon duine nó comhlacht a rinne aighneachtaí nó tuairimí i ndáil leis an iarratas.
Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

10. An féidir liom cóipeanna de na doiciméid a bhaineann le hiarratas pleanála a fháil?

Is féidir. Is féidir cóipeanna de na doiciméid dá dtagraítear in 9 thuas a cheannach ón údarás pleanála ar chostas réasúnta.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

11. An bhfuil cinntí nó coinníollacha áirithe a dhéanann údarás pleanála faoi iarratas pleanála nach féidir achomharc a dhéanamh ina leith?

 • Ní féidir achomharc a dhéanamh chuig an mBord i gcás go gcinneann údarás pleanála cead a dhiúltú, bunaithe ar mhainneachtain san am atá caite ag forbróir nó duine gaolmhar an cead a fuarthas roimhe sin a chomhlíonadh (agus nach neamhníonn an Ard-Chúirt an cinneadh sin).
 • Ní féidir achomharc a dhéanamh chuig an mBord in aghaidh cinnidh go ndeonófaí cead, de dhroim cead imlíneach a bheith deonaithe i ndáil le haon ghné den chinneadh a cinneadh sa chead imlíneach.
 • Tríd is tríd, ní féidir achomharc a dhéanamh chuig an mBord maidir le coinníollacha in aghaidh ranníocaí airgeadais a fhorchuirtear faoi Scéimeanna Ranníocaí Forbartha nó Scéimeanna Ranníocaí Forbartha Forlíontacha. Mar sin féin, ceadaítear achomhairc a dhéanamh in aghaidh coinníollacha ranníocaíochta speisialta a fhorchuireann údarás pleanála, agus ceadaítear achomhairc a dhéanamh freisin i gcás go measann forbróir nach raibh téarmaí Scéim Ranníocaí Forbartha nó Scéim Ranníocaí Forbartha Forlíontacha curtha i bhfeidhm go cuí. I gcásanna den sórt sin, más rud é nach mbíonn aon achomharc eile (féach ceist 20) in aghaidh chinneadh an údaráis pleanála, ní féidir leis an mBord déileáil ach leis an ábhar atá faoi achomharc agus féadfaidh an t-údarás pleanála an deonú ceada a dhéanamh, ainneoin an achomhairc chuig an mBord, ar choinníoll go dtugann an té atá ag déanamh an achomhairc urrús go n-íocfar méid iomlán an ranníoca nó an ranníoca speisialta, de réir mar is cuí.
Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

12. An féidir liom mo thuairimí a chur in iúl don Bhord gan achomharc a dhéanamh?

Má bhíonn achomharc déanta cheana féin, féadfaidh duine ar bith, seachas aon pháirtí atá páirteach leis an achomharc cheana féin, a bheith ina “bhreathnóir” agus aighneachtaí nó tuairimí a dhéanamh ar an achomharc. Is féidir cóip den achomharc a fheiceáil ag oifig an údaráis pleanála. Is é an teorainn ama (a) ceithre seachtaine ag tosú ar an lá a bhfaigheann an Bord an t-achomharc (nó ón achomharc deiridh i gcás go ndéantar níos mó ná cheann amháin) d’aighneachtaí nó do thuairimí, nó (b) I gcás go mbíonn Tuairisc Mheasúnú Tionchair Timpeallachta (EIAR) curtha isteach. Is cúig seachtaine (c) an teorainn ama, ag tosú ar an dáta a bhfoilsíonn an Bord fógra go bhfuil sé faighte aige, nó, i gcás gur iarr an Bord ar an iarratasóir fógra láithreáin nó fógra nuachtáin eile a fhoilsiú, is tréimhse ceithre seachtaine an teorainn ama ag tosú ar dháta fhoilsiú an fhógra. Mar sin, i cás (a) thuas má fhaightear achomharc ar an gCéadaoin an 2ú lá de mhí, is é an data deiridh chun aighneachtaí no tuairimí ar an achomharc a fháil ó “bhreathnóir” ná an Mháirt an 29ú lá (ní Céadaoin an 30ú lá) den mhí chéanna.

Tá áis fhéilire ar láithreán gréasáin an Bhoird chun cuidiú leat an lá deiridh a ríomh le haighneacht/tuairim a dhéanamh. Féach freisin ceisteanna 29, 30 agus 31 maidir le teorainneacha ama. Más rud é go ndéantar an t-achomharc (nó na hachomhairc ar fad i gcás go mbíonn níos mó ná cheann amháin ann) a tharraingt siar ag duine/daoine a rinne é, seasfaidh cinneadh an údaráis pleanála agus beidh d’aighneacht imithe as feidhm.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil sa treoir againn maidir le tuairim a dhéanamh ar achomharc pleanála .

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

13. Conas gur féidir liom mo thuairimí a chur in iúl don Bhord?

Ba cheart do “bhreathnóir” a (h)aighneacht nó a t(h)uairim a chur isteach i scríbhinn trí:

 • iad a sheoladh leis an bpost chuig: An Rúnaí, An Bord Pleanála, 64 Sráid Mhaoilbhríde, Baile Átha Cliath 1, D01 V902.
 • , iad a sheachadadh chuig oifigí an Bhoird. (Is iad na huaire oifige 9.15am go dtí 5.30pm, Luain go hAoine, seachas ar laethanta saoire poiblí agus laethanta eile a mbíonn na hoifigí dúnta.)
Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

14. Cad a chaithfidh mé a chur le m’aighneachtaí nó le mo thuairimí?

 • D’ainm féin agus do sheoladh - a chaithfear a lua go soiléir. I gcás go ndéanann gníomhaire aighneachtaí nó tuairimí thar do cheann, caithfidh sé nó sí a (h)ainm féin agus a s(h)eoladh féin a lua go soiléir chomh maith le d’ainmse agus do sheoladh.
 • Ábhar na n-aighneachtaí nó na dtuairimí – caithfidh tú dóthain mionsonraí a thabhairt lena chur ar chumas an Bhoird an t-iarratas/an t-achomharc a shainaithint go réidh mar shampla: cóip de chinneadh an údaráis pleanála nó uimhir thagartha an achomhairc.
 • Forais iomlána na n-aighneachtaí nó na dtuairimí agus ábhar agus argóintí tacaíochta. Ní fhéadfaidh an Bord breithniú a dhéanamh ar aon aighneachtaí a chuirtear isteach tar éis na n-aighneachtaí nó tuairimí curtha isteach ar dtús (ach amháin faisnéis a iarrann an Bord go sonrach) agus ní féidir leis an mBord aird a thabhairt ar shaincheisteanna neamhphleanála.
 • An táille cheart de €50.
Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

15. Má bhíonn m’achomharc nó mo thuairim neamhbhailí, an féidir liom achomharc nó tuairim a ataisceadh?

Má chomhlíonann tú go hiomlán GACH CEANN de na ceanglais ag an tráth a ndéanann tú achomharc nó tuairim a ataisceadh, ansin glacfar leis. Is iad na ceanglais ná go gcaithfear an t-achomharc nó an tuairim a fháil in am (féach ceist 312, de réir mar is cuí), é a bheith déanta i gceart (féach ceist 413) agus an fhaisnéis agus na doiciméid ar fad a bheith leis (féach ceist 514) nuair a dhéantar ataisceadh. Fiú má taisceadh táille (cibé í a bheith ceart nó gan a bheith) leis an achomharc nó tuairim neamhbhailí, caithfidh an táille iomlán a bheith ag gabháil i gcónaí leis an achomharc nó tuairim nua.

Más rud é nach mbíonn an teorainn ama le haghaidh ataisceadh achomhairc nó tuairime nua imithe as feidhm, ní ráthaíonn an Bord go dtabharfaidh sé fógra d’achomharcóirí nó do “breathnadóirí” in am dóthanach chun achomharc nó tuairim nua a chur isteach laistigh den teorainn ama reachtúil.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

16. An féidir liom éisteacht ó bhéal a iarraidh?

Is féidir le páirtí atá páirteach leis an achomharc cheana féin (iarratasóir, údarás pleanála, achomharcóir, ach níl breathnóir san áireamh) éisteacht ó bhéal a iarraidh ar an gcoinníoll go n-íoctar an táille cheart neamh-aisíoctha sa bhreis ar an táille achomhairc. Caithfidh an t-achomharcóir an t-iarraidh a dhéanamh laistigh den tréimhse d’achomharc a thaisceadh ach, i gcás go mbíonn cóip den achomharc curtha chuig páirtí san achomharc nach é nó í an t-achomharcóir, féadfaidh sé nó sí an iarraidh a dhéanamh laistigh de cheithre seachtaine ón dáta a gcuirtear an chóip chuige nó chuici.

Má iarrann tú éisteacht ó bhéal, caithfidh tú fós na forais atá agat don achomharc a lua go hiomlán agus na ceanglais dhlíthiúla eile a chomhlíonadh nuair a bhíonn d’achomharc á thaisceadh agat. Tá de lánrogha ag an mBord éisteacht ó bhéal a thionól ar iarraidh nó gan iarraidh ó pháirtí agus ní thionólfaidh an Bord éisteacht ó bhéal de ghnáth ach amháin i gcás go gcabhróidh sé lena thuiscint ar chás atá sách casta nó nuair a mheastar go bhfuil saincheisteanna suntasacha náisiúnta nó áitiúla i gceist. Féadfaidh an Bord freisin a ordú éisteacht ó bhéal a thionól lena chinneadh cibé an bhfuil achomharc déanta go huile agus go hiomlán d’fhonn moill a chur ar an bhforbairt nó d’fhonn íocaíocht airgid, bronntanas, comaoine nó aslaigh eile a fháil ó aon duine.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil sa treoir againn maidir le conas éisteacht ó bhéal a iarraidh maidir le hachomharc pleanála.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

17. Cad a tharlaíonn ansin?

I bhformhór na n-achomharc pleanáil bíonn an córas mar seo: Nuair a bhíonn achomharc bailí faighte ag an mBord, seolann an rannóg próiseála cóip den achomharc nó de na hachomhairc chuig an údarás pleanála áitiúil agus is féidir leis an bpobal nó aon duine a bhaineann leis an achomharc féachaint nó scrúdú a dhéanamh ar an achomharc ansin. Bailíonn an rannóg próiseála na comhaid ábhartha ón údarás pleanála agus cuirtear tuairimí nó doiciméid ábhartha eile sa chomhad achomhairc. D’fhéadfadh an t-údarás pleanála a thuairimí a chur isteach laistigh den teorainn ama.

Seolann an rannóg pleanála cóip den achomharc chuig an iarratasóir agus chuig aon achomharcóir eile i gcás achomhairc tríú pháirtí. Tá ceithre seachtaine acu sin chun a dtuairimí a chur isteach. Ní féidir leis an mBord aon tuairim a thógáil faoi bhráid má chuirtear isteach déanach iad agus ní féidir le haon pháirtí tuilleadh eolais a thabhairt ar a dtuairimí i scríbhinn nuair a chuirtear a tuairmí chuig an mBord.

I bhformhór na gcásanna bíonn Cigire ceaptha ag an mBord chun déileáil leis an gcás agus is pleanálaí gairmiúil é an Cigire sin. De ghnáth tugann an Cigire cuairt ar an suíomh i gceist agus tógann sé grianghraif. I gcásanna casta nó cásanna ina bhfuil rud éigin suntasach i gcomhthéacs áitiúil nó náisiúnta ag baint leo, is féidir leis an mBord éisteacht ó bhéal a thionól. Nuair a bhíonn machnamh déanta ag an gCigire ar an gcás, seolann sé/sí tuairisc scríofa chuig an mBord. Ansin tagann baill den Bhord le chéile chun breithniú ar an gcás iomlán agus cinneadh a thabhairt faoi dheireadh. Bíonn an cinneadh seo curtha in iúl do na páirtithe ábhartha chomh maith le haon duine a scríobh aighneacht leis an achomharc.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

18. Cad a chuireann an Bord san áireamh agus cinneadh faoi achomharc á dhéanamh aige?

Go ginearálta, caithfidh an Bord breithniú a dhéanamh ar an iarratas pleanála, ábhar an achomhairc, de novo, (mar mhíniú, amhail dá ndéanfaí an t-iarratas orthu sa chéad áit) agus an TMTT, más ann dó. Déanfaidh an Bord cinneadh faoin iarratas ar mhaithe le pleanáil chuí agus forbairt inbhuanaithe an cheantair agus na n-iarmhairtí, más ann dóibh, a bheadh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol. Ní mór don Bhord aird a thabhairt ar chúrsaí ar nós beartas agus cuspóirí an phlean forbartha áitiúil, treoirlínte pleanála an Aire, treoirlínte pleanála réigiúnacha, an Straitéis Náisiúnta Spásúlachta, beartas agus cuspóirí an Rialtais, agus an leas náisiúnta. Ina theanntasan, ní mór don Bhord breithniú ar fhorais an achomhairc, ar chinneadh an údaráis pleanála áitiúil, ar aon aighneachtaí nó tuairimí a cuireadh chuig an údarás pleanála agus/nó chuig an mBord maidir leis an iarratas agus an achomharc, de réir mar is cuí, agus ar thuairisc agus ar mholadh chigire an Bhoird faoin achomharc.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

19. Conas is féidir leis an Bord cothrom na féinne a chinntíonn do chách?

Más rud é go measann an Bord gur cuí sin ar mhaithe leis an gceartas, féadfaidh sé iarraidh ar aon pháirtí, bhreathnóir nó aon duine nó comhlacht eile aighneachtaí nó tuairimí a chur isteach faoi aon ábhar a thagann chun cinn i rith an achomhairc. Ceadóidh sé sin don Bhord, mar shampla, trácht a lorg ar aon ábhar suntasach nua a thagann chun cinn san achomharc. Tá cumhachtaí ag an mBord freisin iarraidh ar aon pháirtí no breathnadóir aon doiciméad, faisnéis etc. a mheasann sé a bheith riachtanach a chur isteach. Sonróidh an Bord teorainn ama (dhá seachtain ar a laghad) chun ábhar a iarrtar a chur isteach agus cuirfear an teorainn sin i bhfeidhm go docht.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

20. An féidir leis an mBord nithe nár ardaíodh san achomharc a bhreithniú?

Is féidir. Mar a luadh ag 18thuas, go hiondúil bíonn ar an mBord an t-iarratas a bhreithniú as an nua. Seachas sna himthosca a luaitear i gceist 21breithníonn an Bord na saincheisteanna pleanála iomchuí a bhaineann leis an iarratas agus é ag cinneadh an cháis, cibé ar ardaíonn an t-údarás pleanála, páirtithe eile nó ‘breathnadóirí’ ar bith iad nó nár ardaigh. Mar atá luaite in 19 thuas, má thagann saincheist nua chun cinn tabharfar an deis do na páirtithe agus do na breathnadóirí trácht a dhéanamh orthu sin.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

21. Cad iad na himthosca inar féidir leis an mBord an t-iarratas a bhreithniú de novo?

I gcás go mbaineann achomharc le coinníollacha atá ag gabháil le cinneadh údarás áitiúil cead a dheonú, agus leis na coinníollacha amháin, agus nach mbíonn aon achomharc eile ann, féadfaidh an Bord a chumhachtaí roghnacha a úsáid gan an t-iarratas a bhreithniú de novo. Ina áit sin, féadfaidh sé treoracha a eisiúint don údarás pleanála na coinníollacha a leasú, a bhaint amach nó coinníollacha nua a chur leis an gcinneadh. I gcás go gcinneann sé gan úsáid a bhaint as a chumhachtaí roghnacha, féadfaidh an Bord cead a dheonú nó a dhiúltú don fhorbairt, fiú i gcás gurb iad na coinníollacha amháin a ndearnadh achomharc orthu. Ach féach freisin ar phointe 11(c) a bhaineann le coinníollacha na Scéime Ranníocaí Forbartha agus Forlíontacha, agus ranníocaí speisialta a bhféadfadh forálacha éagsúla a bheith bainteach leo.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

22. An féidir leis an mBord forálacha an Phlean Forbartha áitiúil a shárú?

Is féidir. Féadfaidh an Bord, cé go bhfuil sé faoi oibleagáid aird a tabhairt ar fhorálacha an phlean forbartha áitiúil, aon cheann de na forálacha dá leithéid a shárú in imthosca áirithe. In imthosca ina gcinneann an t-údarás pleanála cead a dhiúltú ar na forais go sáraíonn an fhorbairt atá beartaithe an Plean Forbartha go hábhartha, féadfaidh an Bord an cead a dheonú ar achomharc, ach amháin más rud é go measann sé:

 • go bhfuil tábhacht straitéiseach nó náisiúnta leis an bhforbairt atá beartaithe, nó
 • go bhfuil cuspóirí codarsnacha sa Phlean Forbartha nó nach bhfuil na cuspóirí luaite go soiléir, chomh fada agus a bhaineann leis an bhforbairt atá beartaithe, nó
 • gur chóir cead a dheonú le haird ar threoracha pleanála réigiúnacha don cheantar, treoirlínte Aireachta, treoracha polasaí Aireachta, oibleagáidí reachtúla aon údarás áitiúil sa cheantar, agus aon pholasaí iomchuí de chuid an Rialtais, nó de chuid aon Aire Rialtais, nó
 • gur chóir cead a dheonú le haird ar phatrún forbartha agus ar cheadanna a deonaíodh sa cheantar ó rinneadh an Plean Forbartha.

Féadfaidh an Bord, ar ndóigh, cead a dhiúltú ar chúiseanna eile fiú i gcás go mbeadh an fhorbairt atá beartaithe de réir fhorálacha an Phlean Forbartha áitiúil.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

23. Cad é an teorainn ama chun achomhairc a chinneadh?

Is é cuspóir reachtúil an Bhoird cinneadh a dhéanamh nó déileáil le hachomhairc laistigh de 18 seachtaine. Mar sin féin, más rud é nach measann an Bord go bhfuil sé indéanta nó cuí teacht ar chinneadh laistigh de 18 seachtaine (mar shampla mar gheall ar mhoill ag eascairt as éisteacht ó bhéal a thionól), cuirfidh sé na cúiseanna dó sin in iúl do na páirtithe agus caithfidh sé a rá cathain a bhfuil sé ar intinn ag an mBord an cinneadh a dhéanamh.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

24. Cén cineál cinnidh atá indéanta ag an mBord agus an gcuirfear in iúl dom é?

Cuirfear. Go hiondúil, déanfar cinneadh:

 • chun cead nó cead imlíneach a dheonú nó cead a dheonú de dhroim cead sracléaráide a bhfuil nó nach bhfuil coinníollacha ag dul leis, nó
 • cead nó cead imlíneach a dhiúltú.

Ach, féach ceist 21 thuas a thagraíonn do chineálacha eile cinnidh atá indéanta ag an mBord. Tabharfar fógra tríd an bpost do gach páirtí agus breathnadóir san achomharc. Cuirtear cóip de Thuarascáil an Chigire, Treoir an Bhoird (ma shampla: cibé deonú nó diúltú, cé na coinníollacha, más ann dóibh a ba chóir a chur leis an gcead, aon treoracha eile), agus ordú cinnidh an Bhoird ar láithreán gréasáin an Bhoird ag www.pleanala.ie. Beidh cúiseanna agus tuisceanna chinneadh an Bhoird san ordú cinnidh agus, in aon chás nach nglacann an Bord le moladh an Chigire i ndáil le cead a dheonú nó a dhiúltú, na príomhchúiseanna gan glacadh leis.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

25. An bhfuil cinneadh an Bhoird críochnaitheach?

Tá. Ní féidir bailíocht chinneadh an Bhoird a cheistiú ach trí athbhreithniú breithiúnach amháin faoi Ordú 84 de Rialacha na nUaschúirteanna. Tábhair faoi deara go ndéantar an t-iarratas leis an gcúirt de ghnáth laistigh den tréimhse 8 seachtaine den dáta a rinne an Bord an cinneadh. Maidir le hiarratas ar athbhreithniú breithiúnach tabhair faoi deara nach dtugann an Chúirt aon chinneadh faoi fhiúntas na forbartha ó thaobh prionsabail pleanála cuí de nó forbairt inchothaithe na háite nó impleachtaí ar an timpeallacht.

Tá tuilleadh eolais maidir leis an bpróiseas athbhreithnithe bhreithiúnaigh ar fáil san fhógra Fógra Faoi Athbhreithniú Breithiúnach faoin teideal “Eolas faoi chásanna / Liostaí Seachtainiúla” ar an leathanach baile an tsuímh gréasáin seo.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

26. An féidir cás dlí a chur i mo leith de bharr ráiteas déanta agam in achomharc nó aighneacht?

Is féidir. Caithfidh aon duine a ghlacann páirt i gcásanna os comhair an Bhoird a bheith cúramach nach ndéanfar aon ráiteas clúmhillteach i gcoinne daoine nó eagraíochtaí áirithe. Is féidir le daoine cásanna dlí a chur in aghaidh na rannpháirtithe féin de dheasca aon rud clúmhillteach a bhí ráite ag na rannpháirtithe sin in achomharc nó in aighneacht agus ba cheart aon ráiteas clúmhillteach a sheachaint. I gcónaí nuair a fhaigheann an Bord aighneachtaí, tá said scaipthe amach do rannpháirtithe eile nó le fáil chun iniúchadh poiblí a dhéanamh. Tar éis cinneadh an Bhoird a bheith déanta, tá gach ábhar a bhaineann leis an gcinneadh sin ar fáil go poiblí. Tabhair faoi deara le do thoil má thosaíonn cás dlí in aghaidh an Bhoird de dheasca rud éigin clúmhillteach, is féidir leis an mBord slánú a fháil ón duine a rinne nó a scríobh an rud clúmhillteach. Caithfear a thuiscint nach bhfuil cúram nó suim ag an mBord ach in ábhair a bhaineann le cúrsaí pleanála agus forbairt inchothaithe na háite agus go ginearálta níl aon baint ag an mBord le ráiteas phearsantaithe nuair atá cinneadh le déanamh. Baineann an méid seo atá ráite thuasluaite le haon ráiteas nó aighneacht a déantar ag éisteacht ó bhéal freisin.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

27. An féidir leis an mBord achomhairc a dhíbhe?

Is féidir. Tá lán de rogha ag an mBord achomharc a dhíbhe i gcás gur deimhin leis go bhfuil an t-achomharc cráiteach, suaibhreosach, nó más achomharc é atá gan substaint nó bunús, nó i gcás gur deimhin leis go bhfuil an t-achomharc á dhéanamh go huile agus go hiomlán ag aon daoine chun moill a chur ar fhorbairt nó chun íocaíocht airgid, bronntanais, breithnithe nó aslú eile a fháil. Féadfaidh an Bord freisin, iarratas pleanála nó achomharc a dhearbhú a bheith tarraingthe siar más rud é gur deimhin leis go bhfuil sé tréigthe.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

28. An féidir liom m’achomharc nó tuairim a tharraingt siar?

Is féidir. Is féidir le hachomharcóir achomharc a tharraingt siar agus is féidir le hiarratasóir iarratas pleanála a tharraingt siar ag aon tráth roimh chinneadh an cháis ag an mBord. I gcás go ndéantar achomharc a tharraingt siar (nó na hachomhairc ar fad, i gcás go bhfuil níos mó ná ceann amháin ann), beidh éifeacht le cinneadh bunaidh an údaráis pleanála. I gcás go ndéanann an t-iarratasóir an t-iarratas pleanála a tharraingt siar, ní fhéadfaidh an t-údarás pleanála aon chead a dheonú i ndáil leis an iarratas. Ní féidir aon tuairim a chuireann breathnóirí isteach a thógáil faoi bhráid má tarraingítear an t-achomharc siar. Ní dheantar aisíoc ar tháillí a íocadh cheana féin. Is féidir le breathnóirí tuairimí a tharraingt siar chomh maith.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

29. Cé chomh dian atá na teorainneacha ama?

Tá na tréimhsí ama, maidir le hachomhairc a thaisceadh nó aighneachtaí agus tuairimí a dhéanamh chuig an mBord, leagtha amach sna hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000, arna leasú. Níl aon rogha ag an mBord na tréimhsí ama atá i gceist a fhadú. Is cuspóir reachtúil ag an mBord cinneadh a dhéanamh ar achomharc laistigh de 18 seachtaine ó dháta an lóisteála.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

30. Cad a tharlaíonn má bhíonn oifig an Bhoird Pleanála dúnta ar an lá deiridh a cheadaítear chun achomharc, tuairim nó aighneacht a chur isteach?

Má tá an lá deireanach le hachomharc, tuairim, aighneacht nó ábhair eile a chur isteach ar dheireadh seachtaine, saoire phoiblí nó lá eile atá ár n-oifig dúnta, is féidir linn glacadh le d’achomharc, breathnóireacht, aighneacht nó ábhar eile faoi 5.30i.n. ar an chéad lá oibre eile a bhfuil an oifig ar oscailt.

Ar laethanta áirithe eile a bhfuil an oifig dúnta, cuirfimid fógra chuig an bpobal. De réir imthosca eisceachtúla, áfach, is féidir nach mbeimid in ann é seo a dhéanamh i gcónaí. Muna bhfuil tú cinnte má bheidh an oifig ar oscailt roimh a thagann tú chugainn, cuir glaoch ar 01 858 8100, LoCall 1850 275 nó déan seiceáil ar an suíomh gréasáin againn roimh a thaistilíonn tú.

Ná cuir d’achomharc nó do thuairim i mbosca litreach na hoifige againn mar beidh sé neamhbhailí.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

31. Cad a tharlaíonn má bhíonn an tréimhse chun achomharc nó tuairim a dhéanamh ann i rith na Nollag nó ag Ceann Bliana?

Tá an tréimhse ón 24ú Nollaig go dtí an 1ú Eanáir, agus an dá dháta sin san áireamh, (9 lá) eisiata chun críche ríomh na dtréimhsí ama ar fad i ndáil le hachomhairc phleanála. Dá bhrí sin, más idir an 24ú Nollaig go dtí an 1ú Eanáir (an dá dháta sin san áireamh), an tréimhse chun achomharc a dhéanamh, fadaítear an lá deiridh chun achomharc a dhéanamh. Mar sin, mar shampla, más é an 24ú Nollaig an lá deiridh den tréimhse ceithre seachtaine, is é an lá deiridh chun achomharc a dhéanamh ná an 2ú Eanáir, agus má é an 29ú Nollaig an lá deiridh den tréimhse ceithre seachtaine, is é an 7ú Eanáir an lá deiridh chun achomharc a dhéanamh.

Tá eisiamh thréimhse na Nollag agus Chinn Bliana i bhfeidhm freisin d’aon ábhar eile i ndáil leis an achomharc ina sonraítear tréimhse ama. Mar sin, más i dtréimhse na Nollag agus Chinn Bliana a bhíonn an lá deiridh den tréimhse cuspóra reachtúla 18 seachtaine inar chóir don Bhord cinneadh a dhéanamh ar achomharc, fadaítear an tréimhse de líon cuí laethanta.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

32. An féidir comhaid agus doiciméid na gcásanna a iniúchadh agus a cheannach?

Is féidir gach comhad a bhaineann le cás áirithe a iniúchadh in oifigí an Bhoird, trí lá oibre tar éis don chás a bheith cinnte. Ní féidir na comhaid a iniúchadh agus an cás fós ar siúl.

Foilsítear Tuarascáil na gCigirí ar-líne ar ár suíomh gréasáin go gairid tar éis don chás a bheith cinnte. Ní fhoilsíonn an Bord na comhaid eile ar-líne (mar shampla léarscáileanna, grianghraif, litreacha) a bhaineann le hachomhairc nó cásanna eile, ach seans go mbeidh cuid mhaith díobh seo le fáil ar shuíomh gréasáin an údaráis phleanála lena mbaineann siad.

Is féidir cóip d’aon cháipéis atá sna comhaid a cheannach. Is féidir tuarascáil an chigire, treoir an Bhoird agus ordú an Bhoird a léamh agus a íoslódáil ó shuíomh gréasáin an Bhoird ag www.pleanala.ie, saor in aisce. Tá comhaid eile le fáil ach táille bheag chóipeála a íoc ar gach leathanach.

Is féidir leis an tSeirbhís Rochtana Poiblí cabhair a thabhairt duit na comhaid cháis a iniúchadh nó cóipeanna díobh a cheannach. Tá an tSeirbhís Rochtana Poiblí ar fáil le linn na seachtaine oibre ó 9.15am go 5.30pm (am lóin san áireamh) ach amháin ar laethanta saoire poiblí agus ar laethanta eile nuair atá an oifig dúnta. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil inár dtreoirleabhair maidir le Feacháint ar Chomhad Cáis atá Socraithe: Rochtain Phoiblí.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

33. Cé hiad na daoine atá in ann iarratas a dhéanamh chuig an mBord ar chead achomharc a dhéanamh faoi chinneadh údaráis pleanála? (Féach freisin na freagraí ar cheisteanna 2 agus 3).

Féadfaidh duine a bhfuil leas aige nó aici i dtalamh atá tadhlach le láithreán an iarratais (mar shampla: úinéir / áititheoir talún) nár chuir aighneacht nó tuairim chuig an údarás pleanála i ndáil leis an iarratas pleanála iarratas a dhéanamh chuig an mBord ar chead chun achomharc a dhéanamh in aghaidh chinnidh an údaráis pleanála laistigh de ceithre seachtaine de chinneadh an údaráis cead a dheonú.

Ní féidir leis an mBord cead chun achomharc a dheonú ach i gcás go léiríonn an duine:

 • Bhfuil leas aige nó aici i dtalamh atá tadhlach le láithreán an iarratais,
 • Go bhfuil cinneadh an údaráis pleanála cead a dheonú difriúil go hábhartha ón iarratas de bharr na gcoinníollacha atá curtha leis an gcead pleanála, agus
 • Go ndéanfaidh na coinníollacha atá forchurta difear ábhartha do theachtadh na talún ag an iarratasóir nó go laghdófaí luach na talún de bharr na gcoinníollacha sin.

Teipeann ar chuid is mó de na hiarratais ar chead chun achomharc a fháil toisc nach mbíonn an t-iarratasóir in ann an Bord a shásúil go gcloítear leis na riachtanais a mbíonn i gceist.

Cosúil le hachomharc pleanála, caithfidh an duine atá ag lorg cead chun achomharc a dhéanamh a (h)ainm féin agus a s(h)eoladh a lua, na forais ar a bhfuil sé nó sí ag bunú an cheada achomhairc a lua (féach thuas), tuairisc a thabhairt ar a leas sa talamh agus an táille cheart a íoc.

Más rud é go ndeonaítear cead achomhairc ar dhuine, caithfidh an t-achomharc pleanála a bheith faighte ag an mBord laistigh de dhá sheachtain ón tráth a bhfaigheann an t-iarratasóir an fógra maidir leis an gcead agus caithfidh an t-iarratasóir cloí leis na riachtanais eile maidir le hachomharc pleanála a thaisceadh (féach ceisteanna 4 agus 5), lena n-áirítear táille bhreise a íoc. Tá mionsonraí na dtáillí ar fáil ón mBord nó ó d’údarás pleanála áitiúil.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

34. Conas is féidir iarratas a dhéanamh maidir le cead chun achomharc a fháil?

Caithfear cloí leis na riachtanais atá leagtha amach i ceist 5 thuasluaite, seachas ní gá cloí leis an riachtanas maidir le cóip d’admháil ón údarás pleanála a thaispeáint go bhfuarthas aighneacht ag an gcéim iarratais. Feach ceist 33.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

35. Má fhaightear cead chun achomharc a dhéanamh, cad a tharlaíonn tar éis sin?

Nuair a fhaigheann duine cead chun achomharc a dhéanamh, caithfidh an duine sin achomharc pleanála a sheoladh chuig an mBord agus é faighte ag an mBord laistigh de dhá sheachtain ón tráth a bhfuair an duine sin fógra go raibh cead aige achomharc a dhéanamh. Ina theannta sin caithfear cloí leis na riachtanais eile a bhaineann le hachomharc a dhéanamh (féach ar ceist 4 agus 5) san áireamh bíonn táillí i gceist. Ba chóir duit tagairt a dhéanamh don treoir an Bhoird dar teideal Táillí agus muirir chun eolais breise a fháil ar na táillí reatha.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

36. An féidir liom diúltú an údaráis pleanála déileáil leis an dara hiarratas pleanála a tharchur chuig an mBord?

I gcás go mbíonn cinneadh údaráis pleanála maidir le hiarratas pleanála ar achomharc chuig an mBord, ní fhéadfar an dara iarratas a dhéanamh chuig an údarás pleanála ar an bhforbairt chéanna nó ar fhorbairt den chineál céanna. I gcás go mbíonn díospóid ann, an bhfuil an fhorbairt chéanna i gceist maidir leis an iarratas nó an fhorbairt dhifriúil í, féadfar an t-ábhar a tharchur chuig an mBord.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

37. Cé a chuireann cinneadh an Bhoird i bhfeidhm?

Níl aon chumhacht forfheidhmithe ag an mBord. Is é an t-údarás pleanála áitiúil atá freagrach go príomhúil as forfheidhmiú na gcinntí pleanála, cuma na gcinntí de chuid an Bhoird iad nó de chuid údaráis phleanála, agus as léirmhíniú na gcoinníollacha a chuirfear leis na cinntí. De réir na bhforálacha forfheidhmithe i gCuid VIII d’Acht Pleanála na bliana 2000, caithfidh údarás pleanála gníomh a dhéanamh i gcás gearán macánta a dhéanann baill den phobal leis faoi fhorbairtí neamhúdaraithe, lena n-áirítear gan cinntí pleanála a chomhlíonadh. Féadfaidh duine ar bith iarratas ar urghaire a fháil ón Ard-Chúirt nó ón gCúirt Cuarda maidir le forbairt neamhúdaraithe in imthosca áirithe.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

38. An féidir liom comhairle a fháil ón mBord?

Níl sé mar chleachtas ag foireann an Bhoird Pleanála ceisteanna nó gnáthaimh phleanála a phlé a bhaineann le hachomharc atá críochnaithe toisc nach bhfuil aon chumhacht ag an mBord na ceisteanna seo a athoscailt. Cé gur féidir an cúram seo a chur ar bhaill áirithe den fhoireann déileáil le fiosruithe ginearálta, ionas nach mbeidh neamhchlaontacht an Bhoird curtha i mbaol ní féidir dul i dteagmháil le baill ná le cigirí an Bhoird faoi ghnó ar bith.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

39. Conas is féidir a fháil amach an bhfuil achomharc déanta in aghaidh cinnidh pleanála?

Bain leas as an áis chuardaigh, chun eolas a fháil ar achomharc ina bhfuil suim agat. Bíonn achomhairc nua curtha suas ar shuíomh idirlín an Bhoird go leanúnach.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

40. An féidir an t-achomharc nó tuairim a chur isteach ar líne?

Ní féidir i láthair na huaire.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

41. Cad a tharlaíonn má chuirtear an t-achomharc sa phost in am?

Caithfidh an Bord an t-achomharc a fháil laistigh de thréimhse 4 seachtaine ó dháta chinneadh an údaráis pleanála gan aird ná baint ar bith ar an dáta a chuirtear sa phost é. Is féidir tuilleadh eolais a fháil sa treoirleabhar againn maidir le hachomhairc phleanála a dhéanamh.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

 

42. An féidir liom achomharc a sheoladh trí ríomhphost nó facs agus an táille a chur sa phost?

Ní féidir. Caithfidh gach rud a bheith le chéile ag an am céanna agus iadsan a bheith in am. Is féidir tuilleadh eolais a fháil sa treoirleabhar againn maidir le hachomhairc phleanála a dhéanamh.

Ar ais chuig clár na n-ábhar

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 01/08/2019