An Bord Pleanála

Ceisteanna a chuirtear go minic

Ceisteanna a chuirtear go minic
 1. Cén lá is deireanaí ar féidir achomharc a dhéanamh?
 2. Cé atá in ann achomharc a dhéanamh?
 3. Cé mhéad a chosnaíonn sé achomharc a dhéanamh?
 4. Cad a tharlaíonn má chuirtear an t-achomharc sa phost in am?
 5. An féidir liom achomharc a sheoladh trí ríomhphost nó facs agus an táille a chur sa phost?
 6. Conas a oibríonn an próiseas achomhairc
 7. Conas is féidir a fháil amach an bhfuil achomharc déanta in aghaidh cinnidh pleanála?
 8. An féidir liom mo chuid tuairimí a chur in iúl don Bhord gan achomharc a dhéanamh?
 9. An féidir liom éisteacht ó bhéal a iarraidh?
 10. An féidir liom m’achomharc a tharraingt siar.
 11. Cén teorainn ama atá ann chun achomhairc a chinntiú?
 12. An bhfuil cinneadh an Bhoird críochnaitheach?
 13. An féidir liom comhairle a fháil ón mBord?
 14. Cé a chuireann cinneadh an Bhoird i bhfeidhm?
 15. An féidir liom na comhaid a bhaineann le hachomharc a iniúchadh?
 16. An féidir cóipeanna de cháipéisí na gcomhad a cheannach?

1. Cén lá is deireanaí ar féidir achomharc a dhéanamh?

Go ginearálta ní mór achomharc in aghaidh cinnidh phleanála a dhéanamh laistigh de thréimhse 28 lá ó dháta an chinnidh. Bain leas as an gclár féilire ar leathanach baile an Bhoird chun eolas a fháil maidir leis an lá deiridh chun achomharc a dhéanamh.

2. Cé atá in ann achomharc a dhéanamh?

An duine a rinne an t-iarratas chun cead pleanála a fháil (an t-iarratasóir – an chéad pháirtí) agus aon duine eile a chuir aighneacht nó breathnóireacht i scríbhinn faoi bhráid an údaráis pleanála maidir leis an iarratas pleanála (an tríú páirtí). Tá eisceachtaí i bhfeidhm maidir leis an riail seo.

3. Cé mhéad a chosnaíonn sé achomharc a dhéanamh?

Tá na táillí reatha d’achomhairc a dhéanamh agus le hábhair eile le fáil ar shuíomh idirlín an Bhoird faoin teideal “Táillí agus Muirir” ar an leathanach baile.

4. Cad a tharlaíonn má chuirtear an t-achomharc sa phost in am?

Caithfidh an Bord an t-achomharc a fháil laistigh de thréimhse 28 lá ó dháta chinneadh an údaráis pleanála an chinnidh gan aird ná baint ar bith ar an dáta a chuirtear sa phost é. Féach ar alt 3 dar teideal “An bhfuil teorainn ama ar achomhairc” sa treoir “Conas Achomharc Pleanála a dhéanamh” le fáil ar an leathanach baile.

5. An féidir liom achomharc a sheoladh trí ríomhphost nó facs agus an táille a chur sa phost?

Ní féidir. Caithfidh gach rud a bheith le chéile ag an am céanna agus iadsan a bheith in am. Féach ar “Seicliosta” chun achomharc a dhéanamh.

6. Conas a oibríonn an próiseas achomhairc?

I bhformhór na n-achomharc pleanáil bíonn an córas mar seo: Nuair a bhíonn achomharc bailí faighte ag an mBord, seolann an rannóg próiseála cóip den achomharc chuig an údarás pleanála áitiúil agus is féidir leis an bpobal nó aon duine a bhaineann leis an achomharc féachaint nó scrúdú a dhéanamh ar an achomharc ansin. Faigheann an Bord cáipéisí ábhartha agus eolas a bhaineann leis an achomharc ón údarás pleanála, ina measc bíonn aighneachtaí agus eolas eile a bhaineann leis an gcás. I bhformhór na gcásanna bíonn Cigire ceaptha ag an mBord chun déileáil leis an gcás agus is pleanálaí gairmiúil é an Cigire sin. De ghnáth tugann an Cigire cuairt ar an suíomh i gceist agus tógann sé grianghraif. I gcásanna casta nó cásanna ina bhfuil rud éigin suntasach i gcomhthéacs áitiúil nó náisiúnta ag baint leo, is féidir leis an mBord éisteacht ó bhéal a thionól. Nuair a bhíonn machnamh déanta ag an gCigire ar an gcás, seolann sé/sí tuairisc scríofa chuig an mBord. Ansin tagann baill den Bhord le chéile chun breithniú ar an gcás iomlán agus cinneadh a thabhairt faoi dheireadh. Bíonn an cinneadh seo curtha in iúl do na páirtithe ábhartha chomh maith le haon duine a scríobh aighneacht leis an achomharc.

7. Conas is féidir a fháil amach an bhfuil achomharc déanta in aghaidh cinnidh pleanála?

Bain triail/leas as an áis chuardaigh, http://www.pleanala.ie/search/index_ga.php, chun eolas a fháil ar achomharc ina bhfuil suim agat. Bíonn achomhairc nua curtha suas ar shuíomh idirlín an Bhoird go leanúnach.

8. An féidir liom mo chuid tuairimí a chur in iúl don Bhord gan achomharc a dhéanamh?

I gcás go mbíonn achomharc déanta cheana féin, féadfaidh duine eile a bheith ina “bhreathnóir” agus aighneachtaí nó tuairimí a dhéanamh ar an achomharc. Chun tuilleadh eolais a fháil féach ar alt 12 sa treoir “Conas Achomharc Pleanála a dhéanamh”.

9. An féidir liom éisteacht ó bhéal a iarraidh?

Féadfaidh aon pháirtí san achomharc (nach “breathnóir”) éisteacht ó bhéal a iarraidh ar an gcoinníoll go n-íoctar an táille cheart neamh-aisíoctha sa bhreis ar an táille achomhairc. Chun tuilleadh eolais a fháil féach ar alt 16 sa treoir “Conas Achomharc Pleanála a dhéanamh”.

10. An féidir liom m’achomharc a tharraingt siar.

Is féidir. Is féidir le hachomharcóir achomharc a tharraingt siar ag aon tráth roimh chinneadh an cháis ag an mBord. I gcás go ndéantar achomharc a tharraingt siar (nó na hachomhairc ar fad, i gcás go bhfuil níos mó ná ceann amháin ann), beidh éifeacht le cinneadh bunaidh an údaráis pleanála. Má bhíonn achomharc tarraingthe siar ní féidir leis an mBord breathnú níos mó ar na haighneachtaí ó bhreathnóirí. Ní thugtar an táille ar ais ach an oiread. Féach ar alt 28 sa treoir “Conas Achomharc Pleanála a dhéanamh” chun breis eolais a fháil.

11. Cén teorainn ama atá ann chun achomhairc a chinntiú?

Is é cuspóir reachtúil an Bhoird ná achomharc a dhiúscairt laistigh de 18 seachtaine. Mar sin féin, más rud é nach measann an Bord go bhfuil sé indéanta nó cuí teacht ar chinneadh laistigh de 18 seachtaine cuirfidh sé na cúiseanna dó sin in iúl do na páirtithe agus na breathnóirí agus caithfidh an Bord a rá cathain a bhfuil sé ar a intinn cinneadh a dhéanamh.

12. An bhfuil cinneadh an Bhoird críochnaitheach?

Ní féidir bailíocht chinneadh an Bhoird a cheistiú ach trí athbhreithniú breithiúnach amháin faoi Ordú 84 de Rialacha na nUaschúirteanna. Tábhair faoi deara go ndéantar an t-iarratas leis an gcúirt de ghnáth laistigh den tréimhse 8 seachtaine den dáta a rinne an Bord an cinneadh. Maidir le hiarratas ar athbhreithniú breithiúnach tabhair faoi deara nach dtugann an Chúirt aon chinneadh faoi fhiúntas na forbartha ó thaobh prionsabail pleanála cuí de nó forbairt inchothaithe na háite nó impleachtaí ar an timpeallacht. Ta tuilleadh eolais maidir leis an bpróiseas athbhreithnithe bhreithiúnaigh ar fáil san fhógra “Fógra Faoi Athbhreithniú Breithiúnach” faoin teideal “Foilseacháin” ar an leathanach baile:

www.pleanala.ie/ publications/index_ga.htm

13. An féidir liom comhairle a fháil ón mBord?

Níl sé mar chleachtas ag foireann an Bhoird ceisteanna nó gnáthaimh phleanála a phlé a bhaineann le hachomharc atá críochnaithe toisc nach bhfuil aon chumhacht ag an mBord na ceisteanna seo a athoscailt. Cé gur féidir an cúram seo a chur ar bhaill áirithe den fhoireann déileáil le fiosruithe ginearálta, ionas nach mbeidh neamhchlaontacht an Bhoird curtha i mbaol ní féidir dul i dteagmháil le baill ná le cigirí an Bhoird faoi ghnó ar bith.

14. Cé a chuireann cinneadh an Bhoird i bhfeidhm?

Níl aon chumhacht forfheidhmithe ag an mBord. Is é an t-údarás pleanála áitiúil atá freagrach go príomhúil as forfheidhmiú na gcinntí pleanála, cuma na gcinntí de chuid an Bhoird iad nó de chuid údaráis phleanála, agus as léirmhíniú na gcoinníollacha a chuirfear leis na cinntí. De réir na bhforálacha forfheidhmithe i gCuid VIII d’Acht Pleanála na bliana 2000, caithfidh údarás pleanála gníomh a dhéanamh i gcás gearán macánta a dhéanann baill den phobal leis faoi fhorbairtí neamhúdaraithe, lena n-áirítear gan cinntí pleanála a chomhlíonadh. Féadfaidh duine ar bith iarratas ar urghaire a fháil ón Ard-Chúirt nó ón gCúirt Cuarda maidir le forbairt neamhúdaraithe in imthosca áirithe.

15. An féidir liom na comhaid a bhaineann le hachomharc a iniúchadh?

Is féidir gach comhad a bhaineann le cás áirithe a iniúchadh in oifigí an Bhoird, tar éis don chás a bheith cinnte. Ní féidir na comhaid a iniúchadh agus an cás fós ar siúl.

Foilsítear Tuarascáil na gCigirí ar-líne ar shuíomh gréasáin an Bhoird go gairid tar éis an cás a bheith cinnte. Ní fhoilsíonn an Bord na comhaid eile ar-líne (léarscáileanna, grianghraif, litreacha srl) a bhaineann le hachomhairc nó cásanna eile, ach seans go mbeidh cuid mhaith díobh seo le fáil ar shuíomh gréasáin an údaráis phleanála lena mbaineann siad.

• Féach; Féachaint ar Chomhad Cáis atá Socraithe: Rochtain phoiblí

16. An féidir cóipeanna de cháipéisí na gcomhad a cheannach?

Is féidir cóip d’aon cháipéis atá sna comhaid a cheannach. Is féidir tuarascáil an chigire, treoir an Bhoird agus ordú an Bhoird a léamh agus a íoslódáil ó shuíomh gréasáin an Bhoird ag www.pleanala.ie, saor in aisce. Tá comhaid eile le fáil ach táille bheag chóipeála a íoc.

Eolaí ar na Rátaí is iníoctha ar an Rochtain Phoiblí

Cineál Cóipe

Costas leathanaigh

A4 dubh

€0.20

A4 dath

€1.25

A3 dubh

€0.40

A3 dath

€1.75

A2 dubh

€2.25

A2 Dath

€2.75

A0/A1 dubh

€3.00

A0/A1 dath

€3.50

CD

€6.00 an diosca

Meitheamh 2012

Last modified: 13/09/2012