An Bord Pleanála

Mar is féidir faisnéis a fháil faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014

Faisnéis Ghinearálta faoin Acht um Shaoráil Faisnéise

Ní mór na hiarratais a dhéanamh i scríbhinn agus a rá go bhfuiltear ag iarraidh na faisnéise faoin Acht um Shaoráil Faisnéise. Leis an rochtain a éascú, is féidir an fhoirm iniata a líonadh, dar teideal 'Iarratas ar Rochtain ar Thaifid faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014’. Tabhair gach eolas is féidir le go bhféadfaidh an fhoireann an taifead a aithint. Más deacair duit na taifid áirithe úd a aithint atá ag teastáil uait, cuideoidh baill foirne na hoifige go lántoilteanach leat an t-iarratas a ullmhú.

Tá iallach ar an mBord Pleanála freagra a thabhairt ar an iarratas laistigh de cheithre sheachtain. Ní mór na hiarratais a admháil laistigh de choicís.

Faoin Acht um Shaoráil Faisnéise, tá gach duine i dteideal rochtain a iarraidh ar fhaisnéis atá i seilbh an Bhoird Phleanála agus nach bhfuil le fáil go poiblí aon áit eile. Tá gach duine i dteideal:

 • teacht ar na taifid atá i seilbh an Bhoird Phleanála,
 • aon fhaisnéis phearsanta a bhaineann leis agus atá i seilbh an Bhoird Pheanála a cheartú , ma tá a leithéid míchruinn, neamhiomlán nó míthreorach,
 • teacht ar na cúiseanna a bhí ag an mBord Pleanála le cinntí a bhaineann go díreach leis.

Tagann na taifid seo a leanas faoi raon an Achta:

 • gach taifead a baineann le faisnéis phearsanta atá i seilbh an Bhoird Pheanála, cuma cén uair a cruthaíodh é,
 • gach taifead eile a cruthaíodh ón 21 Aibreán, 1998,
 • aon taifead eile atá riachtanach leis an taifead reatha a thuiscint.

Ní bhaineann an ceart rochtana le "taifid díolmhaithe", atá arna sainiú an Achta.

Ní bhaineann an Acht seo le taifid atá le fáil go poiblí cheana féin. Mar shampla, is féidir achomharc atá cinnte ag an mBord Pleanála cheana féin a fháil lena cheannach/lena scrúdú faoi chóras rochtana poiblí an Bhoird Phleanála  – cuir ceist ag an deasc fáiltithe.

Iarratais faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise

Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoi na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise a chur chuig:

Colm Walsh, Uas
Oifigeach Feidhmeannach Sinsearach,
An Bord Pleanála,
64 Sráid Mhaoilbhríde,
Baile Átha Cliath1.
Guthán (01) 858 8100

Facs (01) 278 2684
Ríomhphost foi@pleanala.ie

 • Ní bhíonn aon táille le híoc ar iarratas SF a dhéanamh.

Táillí do Chuardach, Aisghabháil agus Cóipeáil Taifid 

Is féidir go ngearrfadh an Bord Pleanála táillí as an méid ama a chaitear ag cuardach agus ag aisghabháil taifead, agus as aon chostas cóipeála is gá chun an t-ábhar iarrtha a chur ar fáil duit. Ní dócha go ngearrfar táillí i dtaca le taifid phearsanta, ach amháin má bhíonn lear mór comhad i gceist.

Más lú ná €100 costas an chuardaigh, na haisghabhála agus na cóipeála, ní ghearrtar aon táille. Más mó ná €100 é, gearrtar an táille iomlán. Ní féidir táille is mó ná €500 a ghearradh.

Más mó ná €700 costas measta an chuardaigh, na haisghabhála agus na cóipeála, féadfaidh an Bord Pleanála diúltú d’iarratas a phróiseáil, chun táillí an chuardaigh, na haisghabhála agus na cóipeála a thabhairt faoin teorainn sin.

Cearta Athbhreithnithe agus Achomhairc

Leagann an tAcht amach sraith díolúintí amach arb aidhm dóibh faisnéis íogair a chosaint a dhéanfadh dochar do leas an Stáit nó tríú páirtithe dá nochtfaí í. Nuair a bhaintear leas as na  forálacha seo chun faisnéis a choimeád siar, is féidir an cinneadh a achomharc. Is féidir achomharc a dhéanamh, freisin, maidir le hiarchur na rochtana, táillí, foirmeacha rochtana etc.  Ag seo sonraí na meicníochtaí achomhairc:

Athbhreithniú Inmheánach

Féadfaidh tú a iarraidh go ndéanfaí athbhreithniú inmheánach ar an gcinneadh tosaigh:

 1. má tá tú míshásta leis an gcéad fhreagra a fuarthas, m.sh. diúltú na faisnéise, modh na rochtana, costais, etc., nó
 2. murar freagraíodh an t-iarratas laistigh de 4 seachtain ón iarratas tosaigh. Meastar gurb ionann é seo agus an t-iarratas a dhiúltú agus tugann sé an ceart don iarrthóir dul i gceann an athbhreithnithe inmheánaigh.

Oifigeach ar leibhéal uachtarach a chuireann an t-athbhreithniú i gcrích. Níor mhór iarratais ar athbhreithniú inmheánach a chur i scríbhinn chuig:

An tUas. Mary Kelly
An Bord Pleanála,
64 Sráid Mhaoilbhríde,
Baile Átha Cliath1.
Guthán (01) 858 8100
Facs (01) 872 2684

Ní mór a leithéid d'iarratas ar athbhreithniú inmheánach a chur isteach faoi cheann ceithre sheachtain ón gcinneadh tosaigh. Ní mór an t-athbhreithniú inmheánach a chríochnú taobh istigh de thrí sheachtain. De ghnáth ní mór an t-athbhreithniú a chríochnú sular féidir achomharc a chur faoi bhríd an Coimisinéara Faisnéise.

 • Ní mór €30 de tháille chaighdeánach a chur ag gabháil le hiarratas ar athbhreithniú inmheánach faoi Alt 21.
 • Cuirtear €10 de tháille laghdaithe i bhfeidhm má tá teideal ag an iarrthóir ar chárta leighis nó má tá sé i gcleithiúnas duine a bhfuil teideal aige ar chárta leighis.
 • Tá na hiarratais seo a leanas ar athbhreithniú inmheánach saor ó tháille:

  1. iarratas i leith cinnidh ar thaifid nach bhfuil iontu ach faisnéis phearsanta a bhaineann leis an iarrthóir.

  2. iarratais i leith cinnidh faoi Alt 9 (ceart taifid a leasú a bhaineann le faisnéis phearsanta).

  3. iarratas i leith cinnidh faoi Alt 10 (ceart an duine ar fhaisnéis a bhaineann le bearta comhlachtaí poiblí a théann in éifeacht air).

  4. iarratas i leith cinnidh táille nó éarlais a éileamh, nó i leith mhéad na táille nó na héarlaise.

Athbhreithniú an Choimisinéara Faisnéise

Tar éis don athbhreithniú inmheánach a bheith curtha i gcrích, féadfaidh an t-iarrthóir athbhreithniú neamhspleách ar an gcinneadh a iarraidh ar an gCoimisinéir Faisnéise. Chomh maith leis sin, mura bhfaightear freagra ar an iarratas ar athbhreithniú inmheánach taobh istigh de thrí sheachtain, meastar gurb ionann é seo agus diúltú agus féadfaidh an t-iarrthóir achomharc a chur faoi bhráid an Choimisinéara.

Is féidir achomhairc scríofa a chur faoi bhráid an Choimisinéara Faisnéise ag an seoladh seo a leanas:

Oifig an Choimisinéara Faisnéise,
18 Sráid Líosáin Íochtarach,
Baile Átha Cliath 2.
Guthán (01) 639 5689 nó Glao Áitiúil 1890 22 30 30
Facs (01) 661 0570 Líon www.oic.ie

Beidh a chuid cinntí siúd ceangailteach, faoi réir achomhairc chun na hArdchúirte ar phointe dlí.

 • Ní mór €50 de tháille chaighdeánach a chur ag gabháil leis na hiarratais chun an Choimisinéara Faisnéise ar athbhreithniú ar chinntí a rinne comhlachtaí poiblí faoi Alt 22.

 • Cuirtear €15 de tháille laghdaithe i bhfeidhm sna cásanna seo a leanas:

1. má tá teideal ag an iarrthóir ar chárta leighis nó má tá sé i gcleithiúnas duine a bhfuil teideal aige ar chárta leighis nó

2. más duine é atá arna shainiú in Alt 38(2) is é sin, tríú páirtí a bhfuil an ceart aige iarratas a chur go díreach chuig an gCoimisinéir Faisnéise má chinneann comhlacht poiblí faisnéis a bhaineann leis a nochtadh ar mhaithe leis an leas poiblí.

 • Tá na hiarratais seo a leanas chuig an gCoimisinéir saor ó tháille:

1.iarratas i leith taifead nach bhfuil iontu ach faisnéis phearsanta a bhaineann leis an iarrthóir.

2. iarratas i leith cinnidh faoi Alt 9 (ceart taifid a leasú a bhaineann le faisnéis phearsanta).

3. iarratas i leith cinnidh faoi Alt 10 (ceart an duine ar fhaisnéis a bhaineann le bearta comhlachtaí poiblí a théann in éifeacht air).

Táillí Saorála Faisnéise (Tábla)

Eolaí ar tháillí a bhaineann le hIarratais i leith Saorála Faisnéise

I bhfeidhm ón 14 Deireadh Fómhair 2014

Cineál Iarratais

Táille Chaighdeánach*

Táille Laghdaithe * & ** & ***

Iarratas ar thaifead faoi Alt Section 12

Iarratas Tosaigh

Gan táille

Gan táille

Achomharc Inmheánach

€30

€10

Achomharc chun an Choimisinéara Faisnéise

€50

€15

Iarratas faoi Alt 12 ar fhaisnéis phearsanta

Gan táille

Gan táille

Iarratas faoi Alt 9 go leasófaí faisnéis phearsanta atá mícheart, neamhiomlán nó míthreorach

Gan táille

Gan táille

Iarratas duine faoi Alt 10 ar na cúiseanna ba bhun le cinneadh a chuaigh in éifeacht air

Gan táille

Gan táille

* Ní ghearrfar aon táille i gcás achomhairc in aghaidh cinnidh táille nó éarlais a éileamh, nó suim áirithe táille nó éarlaise faoi Alt 27 den Acht um Shaoráil Faisnéise


**Cuirfear táille laghdaithe i bhfeidhm i gcás tríú páirtithe a dhéanann achomharc in aghaidh cinnidh de chuid comhlachta phoiblí faisnéis a bhaineann leo a nochtadh ar mhaithe leis an leas poiblí


***Cuirfear táille laghdaithe i bhfeidhm i gcás daoine a bhfuil teideal acu ar chárta leighis agus a gcleithiúnaithe ach an cárt leighis a thaispeáint

 

Dáta an Leasaithe Deireanaigh : 20/09/2017